2019-03-22

Zarządzenia 2019

16.

W sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum usług Wspólnych Gminy Brzyska

15.

W sprawie: powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powołanych w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez wichurę w dniu 11 marca 2019 r. na terenie Gminy Brzyska

14.

W sprawie: planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Brzyska na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe

13.

W sprawie: ogłoszenia naboru partnera spoza sektorów finansów publicznych projektu RPOWP/ Działanie 4.1

 

12.

W sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2019r.

 

11.

W sprawie: podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do najmu

10.

W sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Brzyska w 2019 roku.

 

9.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2019 rok

 

8.

W sprawie: zmiany przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Brzyska środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów

 

7.

W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na kruszywo

6.

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2019r.

 

5.

W sprawie: określenia ustawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska; planu finansowego zadań zleconych; planów finansowych wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych; wielkości dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę

4.

W sprawie ustalenia planu finansowego urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Brzyska

3.

 

2.

Powołanie Zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie

Gminy Brzyska

1

W sprawie: aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Załączniki

  Zarządzenia_1_10_2019.zip 20,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_11_17_2019.zip 23,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_18_20_2019.zip 5,46 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_21_40_2019.zip 25,48 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_41_50_2019.zip 11,59 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_51_60_2019.zip 27,37 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_61_70_2019.zip 11,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_71_80_2019.zip 10,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_81_83_2019.zip 20,53 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się