2018-06-08

Zarządzenia 2018

Lp.

                         ZARZĄDZENIA WÓJTA 2018

113.

W sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Brzyska

 

112.

W sprawie: wprowadzenia planu kont dla Gminy i Urzędu Gminy Brzyska oraz ustaleń dotyczących zasad (polityki) rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych

 

111.

W sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo – gospodarza na terenie gminy Brzyska

 

110.

W sprawie : zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

109.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska

 

108.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

107.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

106.

W sprawie: powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Wróblowej gmina Brzyska”

 

105.

W sprawie:  zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

104.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu działek przeznaczonych do zamiany należących do Gminy Brzyska

 

103.

W sprawie:  treningu SWA

 

102.

W sprawie:  zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

101.

W sprawie: powołania komisji do oddania siłowni przenośnych w ramach projektu „OSA”

100.

W sprawie: powołania komisji przetargowej ( przetarg nr B.271.27.2018

 

99.

W sprawie: powołania komisji socjalnej

 

98.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

97.

W sprawie: standardu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brzyska

 

96.

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (rocznej) składników majątkowych jednostki

 

95.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

94.

W sprawie: przetargu pisemnego na zbycie ruchomości stanowiącej własność gminy (ciągnik koparko - spycharka Białoruś

 

93.

W sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Brzyska na 2019 rok oraz w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska na lata 2019 - 2025

 

92.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

91.

W sprawie: wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży połażonych w Błażkowej

90.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu działek do dzierżawy

 

89.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

88.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

87.

W sprawie: ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości stanowiącej własność gminy (FS Lublin Żuk)

 

86.

W sprawie: ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości stanowiącej własność gminy (przyczepa- rozsiewacz)

 

85.

W sprawie: ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości stanowiącej własność gminy (przyczepa)

 

84.

W sprawie: ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości stanowiącej własność gminy ( przyczepa )

 

83.

W sprawie: ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości stanowiącej własność gminy ( ciągnik rolniczy- spycharko- ładowarka)

 

82.

Brak

81.

W sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 21.10.2018 spowodowanymi nadzwyczajnymi wydarzeniami

 

80.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

79.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

78.

W sprawie: określenia materiałów plonistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzyska na rok 2018 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025

 

77.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

76.

W sprawie: powołania komisji do odbioru dostawy i usług z projektu 9.2

 

75.

W sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 2018 r.

 

74.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

73.

W sprawie: powołania Komisji odbiorowej dróg FOGR

 

72.

W sprawie: przygotowania i zapewnienia działania Systemu Wojennego Ostrzegania

o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Gminy Brzyska

 

71.

W sprawie: przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Brzyska

 

70

W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego i utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzyskach

 

69.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

68.

W sprawie: zmienienia zarządzenia 61/2018 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

67.

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2018 r.

 

66.

W sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na wykonywanie szans edukacyjnych dla uczniów oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego

 

65.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

64.

W sprawie: zatwierdzenia Procedur obsługi dokumentów finansowo- księgowych „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do ZGDW”

63.

W sprawie: odbioru remontu  cmentarza 229 Błażkowa

 

62.

W sprawie: przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Brzyskach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

 

61.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

60.

W sprawie: powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Brzyskach

 

59.

W sprawie: powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania

nr B.271.20.2018

 

58.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania przetargowej nr B.271.16.18

 

57.

W sprawie: zmian budżetu gminy na 2018 r.

 

56.

W sprawie: przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne

na terenie Gminy Brzyska

 

55.

W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

 

54.

W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność prywatną

 

53/1.

W sprawie: zmienienia zarządzenia nr 53/18

 

53.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

52.

W sprawie: odbioru dróg gminy

 

51.

W sprawie: zmian do budżetu gminy

 

50.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania przetargowego nr B.271.14.2018

 

49.

W sprawie: przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek należących do Gminy Brzyska położonych w Błażkowej

 

48.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na rok 2018

 

47.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na rok 2018

 

46.

W sprawie: powołania stałej komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych

 

45.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania przetargowego pt. Budowy boiska

 

44.

W sprawie: regulaminu nadawania medalu „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Brzyska”

 

43.

W sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego gminy za 2017r.

42.

 

41.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr B.271.8.2018

 

40.

W sprawie: zmian do budżetu gminy w 2018 r.

 

39.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr B.271.7.2018

 

38.

W sprawie: ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018r. w Urzędzie Gminy Brzyska za święto przypadające w dniu 06.01.2018 r.

 

37.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

36.

W sprawie: wprowadzania do ewidencji księgowej gruntów- użytków kopalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzyska

 

35.

W sprawie: ustalenia stawek za wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenów gminy

 

34.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

33.

W sprawie: powołania komisji przetargowej postępowania nr B.271.4.2018

 

32.

W sprawie: powołania komisji przetargowej postępowania nr B.271.5.2018

 

31.

W sprawie: zatwierdzenia konkursu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach

 

30.

W sprawie: ustalenia wysokości opłat za wynajem wyposażenia Domu Ludowego w Kłodawie

 

29.

W sprawie: powołania komisji odbioru dostaw w ramach projektu nr RPPK.0604.03-18-0075/16-00

 

28.

W sprawie: zmiany zarządzenia nr 24/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Brzyska

 

27.

W sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy

 

26.

W sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach

 

25.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2018 r.

 

24.

W sprawie: powołania komisji przetargowej w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego nr B.271.3.2018

 

23.

W sprawie: podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska przeznaczonej do sprzedaży

 

22.

W sprawie: komisji przetargowej do spraw przetargu na działki położone w Błażkowej

nr ewid. 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1311/6, 1311/7, 1311/10, 1311/11, 1311/13, 1311/14.

 

21.

W sprawie: wysokości wadium na działki położonej w Błażkowej nr ewid. 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1311/6, 1311/7, 1311/10, 1311/11, 1311/13, 1311/14.

 

20.

W sprawie: ceny wywoławczej na działki nr ewid. 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1311/6, 1311/7, 1311/10, 1311/11, 1311/13, 1311/14 położonych w Błażkowej 

 

19.

W sprawie: zmian do budżetu gmin na 2018 r. 

 

18.

W sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2018 r.

 

17.

W sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzyska do zaciągania zobowiązań w roku 2018

 

16.

W sprawie: przekazania  kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Brzyska do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2018 r.

 

15.

W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

14.

W sprawie: powołania komisji do odbioru prac budowlanych

 

13.

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki  i ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego na 2018 r.

 

12.

W sprawie: wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży położonych w Błażkowej

 

11.

W sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Brzyska w 2018 r.

 

10.

W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postepowanie nr B.271.1.2018

 

9.

W sprawie: określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska, planu finansowego zadań zleconych, planów finansowych wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z artykułem 223 ustawy o finansach publicznych, wielkości dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę

 

8.

W sprawie: ustalenia planu finansowego urzędu obsługującego jednostki samorządu terytorialnego- Urzędu Gminy Brzyska

 

7.

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2018 r.

 

6.

W sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska

 

5.

W sprawie: podania do wiadomości publicznej nieruchomości przeznaczonej do zamiany

 

4.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej

w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

3.

W sprawie: szkolenia obronnego gminy w 2018 r.

 

2.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej

 w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

1

W sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Załączniki

  Zarządzenia_1_10_2018.zip 25,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_11_20_2018.zip 7,57 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_21_30_2018.zip 27,9 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_31_40_2018.zip 16,77 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_41_50_2018.zip 20,91 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_51_60_2018.zip 6,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_61_70_2018.zip 27,6 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_71_80_2018.zip 8,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia_81_92_2018.zip 11,35 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_93_2018.zip 25,82 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 94_110_2018.zip 7,42 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się