2017-05-09

Zarządzenia 2017

Lp.

                         ZARZĄDZENIA WÓJTA 2017

94.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

93.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

92.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego nr B.271.11.2017.

91.

W sprawie: norm zużycia paliwa pojazdów na stanie Urzędu Gminy Brzyska.

90.

W sprawie: wprowadzenia do ewidencji księgowej majątku Gminy – gruntów dla potrzeb ewidencji.

89.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

88.

W sprawie: zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych dotyczących publicznych szkół podstawowych.

87.

W sprawie: zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Brzyska.

86.

W sprawie: ustalenia opłaty za świadczenie usługi odbioru nieczystości płynnych i odpadów o kodzie 20, 03, 04.

85.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

84.

W sprawie: ustalenia zasad i wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Brzyska.

83.

W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

82.

W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości.

81.

W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości.

80.

W sprawie: przyjęcia na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości.

79.

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (rocznej) składników majątkowych jednostki.

78.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

77.

W sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Brzyska na 2018 rok oraz w sprawie projektu uchwały WPF Gminy Brzyska na lata 2018-2022.

76.

W sprawie: ogłoszenia naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu 92.

75.

W sprawie: zmian do budżetu na 2017 rok.

74.

W sprawie: standardu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brzyska.

73.

W sprawie: powołania Komisji przetargowej na wynajem lokalu użytkowego w Wróblowej.

72.

W sprawie: powołania Komisji odbioru Domu Ludowego w Kłodawie.

71.

W sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego pod wynajem.

70/1

W sprawie: zmian do budżetu państwa n 2017 r.

70.

W sprawie: zmian do budżetu państwa n 2017 r.

69.

W sprawie: określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzyska na rok 2018 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

68.

W sprawie: powołania Komisji do odbioru robót drogowych prowadzonych przez Gminę Brzyska w 2017r.

67.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego nr B.271.8.2017.

66.

W sprawie: zmian do budżetu państwa n 2017 r.

65.

W sprawie: odbioru remontu cmentarza w Błażkowej.

64.

W sprawie: zmian do budżetu państwa n 2017 r.

63.

W sprawie: powołania Komisji do odbioru zad. „Głębkowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Błażkowej”.

62.

W sprawie: powołania Komisji do odbioru zad. :Przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Brzyska”.

61.

W sprawie: powołania Komisji do odbioru wyk. dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

60.

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2017 r.

59.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Błażkowej

58.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzyskach

57.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wróblowej

56.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

55.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

54.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr B.271.7.2017

53.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr B.271.6.2017

52.

W sprawie: zmian do budżetu państwa n 2017 r.

51.

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.

50.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

49.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

48.

W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Publicznym Gimnazjum w Błażkowej.

47.

W sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Janidze pełnomocnictwa do jednoosobowego  działania w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Brzyska i gospodarowania powierzonym mieniem. 

46.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora ZS w Wróblowej.

45.

W sprawie: powołania składu osobowego komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych.

44.

W sprawie: powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek intensywnych opadów deszczu.

43.

W sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS w Wróblowej.

42.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

41.

W sprawie: komisji konkursowej.

40.

W sprawie: wykazu działek do sprzedaży.

39.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

38.

W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wróblowej

37.

W sprawie: wadium na sprzedaż działki w Błażkowej  1311/9

36.

W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu.

35.

W sprawie: ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki 1311/9 w Błażkowej.

34.

W sprawie: udziału Gminy Brzyska w wojewódzkim treningu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pt. „WISZA 2017”.

33.

W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 100/2016 Wójt Gminy Brzyska z dn.30. 12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości pn. „ Głęboka modernizacja energii budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska”.

32.

W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 99/2016 Wójta Gminy Brzyska z dn. 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości stosowanej w Urzędzie Gminy dla potrzeb realizacji projektu: „Poprawa dostępności i jakości systemu edukacji w szkołach na terenie Gminy Brzyska”.

31.

W sprawie: zmiany do ZWG Nr 29/2017 w sprawie zmian do budżetu gminy

30.

W sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Brzyska za 2016 r.

29.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

28.

 

27.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok.

26.

w sprawie: podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do sprzedaży.

25.

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017r.

24.

w sprawie: ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Gminy Brzyska.

23.

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do Gminy Brzyska. 

22.

w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

21.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego nr 13.271.1.2017

20.

w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Brzyska w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

19.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

18.

w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

17.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2017r.

16.

w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

15.

w sprawie: instrukcji postępowania przy doręczaniu przesyłek  własnych Urzędu Gminy Brzyska, Rady Gminy Brzyska na terenie Gminy Brzyska.

14.

w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Brzyska w 2017 roku.

13.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska W 2017r.

12.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości.

11.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

10.

w sprawie: ustalenia planu finansowego urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Brzyska.

9.

w sprawie:  określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska; planu finansowego zadań zleconych; planów finansowych wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych  zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych; wielkości dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę.

8.

w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Brzyska.

7.

w sprawie: szkolenia obronnego Gminy Brzyska.

6.

w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

5.

w sprawie: powołania Komisji do weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji przystąpienia do projektu pod nazwą: „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

4.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wynajem wyposażenia Domu Ludowego w Błażkowej.

3.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat  za wynajem wyposażenia Domu Ludowego w Kłodawie.

2.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa sali gimnastycznej przy SP w Brzyskach Projekt pn.. „Poprawa dostępności i jakości systemu edukacji w szkołach na terenie gminy Brzyska” – nr RPPK.06.04.03.18-0075/15.

1

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 24/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Brzyska.

 

Załączniki

  Zarządzenia 1-10 2017 9,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 11-20 2017 16,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 21-31 2017 11,84 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_32-39_2017.zip 2,78 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_40-49_2017.zip 3,18 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_50-59_2017.zip 13,57 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_61-69_2017.zip 7,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_70-79_2017.zip 25,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_80-89_2017.zip 6,28 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_90-91_2017.zip 9,92 MB (zip) szczegóły pobierz