2017-05-09

Zarządzenia 2017

Lp.

                         ZARZĄDZENIA WÓJTA 2017

94.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

93.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

92.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego nr B.271.11.2017.

91.

W sprawie: norm zużycia paliwa pojazdów na stanie Urzędu Gminy Brzyska.

90.

W sprawie: wprowadzenia do ewidencji księgowej majątku Gminy – gruntów dla potrzeb ewidencji.

89.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

88.

W sprawie: zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych dotyczących publicznych szkół podstawowych.

87.

W sprawie: zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Brzyska.

86.

W sprawie: ustalenia opłaty za świadczenie usługi odbioru nieczystości płynnych i odpadów o kodzie 20, 03, 04.

85.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

84.

W sprawie: ustalenia zasad i wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Brzyska.

83.

W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

82.

W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości.

81.

W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości.

80.

W sprawie: przyjęcia na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości.

79.

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (rocznej) składników majątkowych jednostki.

78.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

77.

W sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Brzyska na 2018 rok oraz w sprawie projektu uchwały WPF Gminy Brzyska na lata 2018-2022.

76.

W sprawie: ogłoszenia naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu 92.

75.

W sprawie: zmian do budżetu na 2017 rok.

74.

W sprawie: standardu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brzyska.

73.

W sprawie: powołania Komisji przetargowej na wynajem lokalu użytkowego w Wróblowej.

72.

W sprawie: powołania Komisji odbioru Domu Ludowego w Kłodawie.

71.

W sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego pod wynajem.

70/1

W sprawie: zmian do budżetu państwa n 2017 r.

70.

W sprawie: zmian do budżetu państwa n 2017 r.

69.

W sprawie: określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzyska na rok 2018 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

68.

W sprawie: powołania Komisji do odbioru robót drogowych prowadzonych przez Gminę Brzyska w 2017r.

67.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego nr B.271.8.2017.

66.

W sprawie: zmian do budżetu państwa n 2017 r.

65.

W sprawie: odbioru remontu cmentarza w Błażkowej.

64.

W sprawie: zmian do budżetu państwa n 2017 r.

63.

W sprawie: powołania Komisji do odbioru zad. „Głębkowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Błażkowej”.

62.

W sprawie: powołania Komisji do odbioru zad. :Przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Brzyska”.

61.

W sprawie: powołania Komisji do odbioru wyk. dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

60.

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2017 r.

59.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Błażkowej

58.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzyskach

57.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wróblowej

56.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

55.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

54.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr B.271.7.2017

53.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr B.271.6.2017

52.

W sprawie: zmian do budżetu państwa n 2017 r.

51.

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.

50.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

49.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

48.

W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Publicznym Gimnazjum w Błażkowej.

47.

W sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Janidze pełnomocnictwa do jednoosobowego  działania w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Brzyska i gospodarowania powierzonym mieniem. 

46.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora ZS w Wróblowej.

45.

W sprawie: powołania składu osobowego komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych.

44.

W sprawie: powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek intensywnych opadów deszczu.

43.

W sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS w Wróblowej.

42.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

41.

W sprawie: komisji konkursowej.

40.

W sprawie: wykazu działek do sprzedaży.

39.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

38.

W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wróblowej

37.

W sprawie: wadium na sprzedaż działki w Błażkowej  1311/9

36.

W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu.

35.

W sprawie: ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki 1311/9 w Błażkowej.

34.

W sprawie: udziału Gminy Brzyska w wojewódzkim treningu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pt. „WISZA 2017”.

33.

W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 100/2016 Wójt Gminy Brzyska z dn.30. 12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości pn. „ Głęboka modernizacja energii budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska”.

32.

W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 99/2016 Wójta Gminy Brzyska z dn. 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości stosowanej w Urzędzie Gminy dla potrzeb realizacji projektu: „Poprawa dostępności i jakości systemu edukacji w szkołach na terenie Gminy Brzyska”.

31.

W sprawie: zmiany do ZWG Nr 29/2017 w sprawie zmian do budżetu gminy

30.

W sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Brzyska za 2016 r.

29.

W sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

28.

 

27.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok.

26.

w sprawie: podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do sprzedaży.

25.

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017r.

24.

w sprawie: ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Gminy Brzyska.

23.

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do Gminy Brzyska. 

22.

w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 r.

21.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego nr 13.271.1.2017

20.

w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Brzyska w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

19.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

18.

w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

17.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2017r.

16.

w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

15.

w sprawie: instrukcji postępowania przy doręczaniu przesyłek  własnych Urzędu Gminy Brzyska, Rady Gminy Brzyska na terenie Gminy Brzyska.

14.

w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Brzyska w 2017 roku.

13.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska W 2017r.

12.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości.

11.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

10.

w sprawie: ustalenia planu finansowego urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Brzyska.

9.

w sprawie:  określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska; planu finansowego zadań zleconych; planów finansowych wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych  zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych; wielkości dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę.

8.

w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Brzyska.

7.

w sprawie: szkolenia obronnego Gminy Brzyska.

6.

w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

5.

w sprawie: powołania Komisji do weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji przystąpienia do projektu pod nazwą: „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

4.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wynajem wyposażenia Domu Ludowego w Błażkowej.

3.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat  za wynajem wyposażenia Domu Ludowego w Kłodawie.

2.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa sali gimnastycznej przy SP w Brzyskach Projekt pn.. „Poprawa dostępności i jakości systemu edukacji w szkołach na terenie gminy Brzyska” – nr RPPK.06.04.03.18-0075/15.

1

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 24/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Brzyska.

 

Załączniki

  Zarządzenia 1-10 2017 9,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 11-20 2017 16,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 21-31 2017 11,84 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_32-39_2017.zip 2,78 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_40-49_2017.zip 3,18 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_50-59_2017.zip 13,57 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_61-69_2017.zip 7,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_70-79_2017.zip 25,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_80-89_2017.zip 6,28 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_90-91_2017.zip 9,92 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się