2016-11-16

Zarządzenia 2016


Zarządzenie nr 27/2016 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r. z dnia 31.03.2016r.

Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Wojdyle pełnomocnictwa z dnia 24.03.2016r.

Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Maculak pełnomocnictwa z dnia 24.03.2016r.

Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Marcisz pełnomocnictwa z dnia 24.03.2016r.

Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie udzielenia Pani Danucie Gąsior pełnomocnictwa z dnia 24.03.2016r.

Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie udzielenia Panu Janowi Czechowi pełnomocnictwa z dnia 24.03.2016r.

Zarządzenie nr 21/2016 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy z dnia 21.03.2016r.

Zarządzenie nr 20/2016 w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Brzyska z dnia 02.03.2016r.

Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości do zmiany z dnia 02.03.2016r.

Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiącej własności Gminy Brzyska z dnia 29.02.2016r.

Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2016 z dnia 29.02.2016r.

Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na gruncie prywatnym na rzecz Gminy Brzyska z dnia 26.02.2016r.

Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2016 z dnia 23.02.2016r.

Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach od realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego z dnia 22.02.2016r.

Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny na rzecz Gminy Brzyska nieruchomości przeznaczonej na budowę drogi gminnej z dnia 22.02.2016r.

Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania stałej komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych w 2016 z dnia 15.02.2016r.

Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Brzyska w 2016 z dnia15.02.2016r.

Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie

Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Brzyska z dnia 15.02.2016r.

Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie powołanie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 15.02.2016r.

Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów których celem jest realizacja zadania własnego polegająca na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2016 z dnia 10.02.2016r.

Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 29.01.2016r.

Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Brzyska z dnia 28.01.2016r.

Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska oraz planu finansowego zadań zleconych oraz wielkość dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę z dnia 28.01.2016r.

Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z dnia 28.01.2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie szkolenia obronnego na2016r z dnia 18.01.2016r.

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Brzyska z dnia 04.01.2016r.

Załączniki

  Zarządzenia 1-20 2016.zip 21,49 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 21-40 2016.zip 29,11 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 41-60 2016.zip 11,1 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 61-80 2016.zip 21,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 81-89 2016.zip 10,37 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 90-96 2016.zip 5,7 MB (zip) szczegóły pobierz