2016-11-16

Zarządzenia 2016


Zarządzenie nr 27/2016 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r. z dnia 31.03.2016r.

Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Wojdyle pełnomocnictwa z dnia 24.03.2016r.

Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Maculak pełnomocnictwa z dnia 24.03.2016r.

Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Marcisz pełnomocnictwa z dnia 24.03.2016r.

Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie udzielenia Pani Danucie Gąsior pełnomocnictwa z dnia 24.03.2016r.

Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie udzielenia Panu Janowi Czechowi pełnomocnictwa z dnia 24.03.2016r.

Zarządzenie nr 21/2016 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy z dnia 21.03.2016r.

Zarządzenie nr 20/2016 w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Brzyska z dnia 02.03.2016r.

Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości do zmiany z dnia 02.03.2016r.

Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiącej własności Gminy Brzyska z dnia 29.02.2016r.

Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2016 z dnia 29.02.2016r.

Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na gruncie prywatnym na rzecz Gminy Brzyska z dnia 26.02.2016r.

Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2016 z dnia 23.02.2016r.

Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach od realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego z dnia 22.02.2016r.

Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny na rzecz Gminy Brzyska nieruchomości przeznaczonej na budowę drogi gminnej z dnia 22.02.2016r.

Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania stałej komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych w 2016 z dnia 15.02.2016r.

Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Brzyska w 2016 z dnia15.02.2016r.

Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie

Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Brzyska z dnia 15.02.2016r.

Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie powołanie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 15.02.2016r.

Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów których celem jest realizacja zadania własnego polegająca na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2016 z dnia 10.02.2016r.

Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 29.01.2016r.

Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Brzyska z dnia 28.01.2016r.

Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska oraz planu finansowego zadań zleconych oraz wielkość dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę z dnia 28.01.2016r.

Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z dnia 28.01.2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie szkolenia obronnego na2016r z dnia 18.01.2016r.

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Brzyska z dnia 04.01.2016r.

Załączniki

  Zarządzenia 1-20 2016.zip 21,49 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 21-40 2016.zip 29,11 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 41-60 2016.zip 11,1 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 61-80 2016.zip 21,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 81-89 2016.zip 10,37 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 90-96 2016.zip 5,7 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się