2016-11-17

Zarządzenia 2015r.

Zarządzenia 2015r.
Zarządzenie nr 88/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 87/2015 w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego o ograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C-360 i powołanie komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 86/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok.

Zarządzenie nr 85/2015 w sprawie wykorzystanie i rozliczenia paliwa pojazdów UG Brzyska.

Zarządzenie nr 84/2015 w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 83/2015 w sprawie powołania Komisji odbioru drogi Lipnica Dolna.

Zarządzenie nr 82/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości stanowiącej własność prywatną.

Zarządzenie nr 81/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na 2015.

Zarządzenie nr 80/2015 w sprawie zmian w składzie Komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 79/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 78/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 77/2015 w sprawie projektu budżetu Gminy Brzyska na2016 rok oraz w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska na lata 2015-2020.

Zarządzenie nr 76/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/1/2012 Wójta Gminy Brzyska z dnia 29.09.2012r. W sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Brzyskach dla potrzeb realizacji Projektu „PseAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach 3 osi priorytetowej;” Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.

Zarządzenie nr 74/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 73/2015 w sprawie powołanie gminnej komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

Zarządzenie nr 72/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 71/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 25 października 2015 spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie nr 70/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2012 Wójta Gminy Brzyska z dnia 12.11.2012 w sprawie wprowadzenia Procedur obsługi dokumentów finansowo- księgowych Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy należących do związku Gminy Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy stosowanych w Gminie Brzyska.

Zarządzenie nr 69/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatów informatycznej obsługi OKW na terenie Gminy Brzyska w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych za dzień 25.10.2015.

Zarządzenie nr 68/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 66/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 65/2015 w sprawie wyznaczenie na terenie Gminy Brzyska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr 64/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat poniesionych w gospodarstwach rolnych.

Zarządzenie nr 63/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 62/2015 w sprawie zmian o budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 61/2015 w sprawie określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzyska na 2016r.

Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji do spraw referendum.

Zarządzenie nr 59/2015 w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 58/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 6 wrzesień 2015r. Spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie nr 57/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji ds. referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015.

Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie powołanie komisji do odbioru robót budowa i modernizacja dróg dojazdowych.

Zarządzenie nr 55/2015 w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie nr 54/2015 w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 53/2015 w sprawie przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Brzyska za 1 półrocze 2015r.

Zarządzenie nr 52/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Brzyska dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015.

Zarządzenie nr 51/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 50/2015 w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizn nieruchomości stanowiących własność prywatną.

Zarządzenie nr 47/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 46/2015 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 45/2015 w sprawie świadczenia usług wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 44/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 43/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru robót na drogach „Granice III” w Błażkowej, „Strebikowa” w Ujeździe.

Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru robót pn. budowa studni głębinowych na terenie gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 40/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru przydomowych oczyszczalni.

Zarządzenie nr 39/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r.

Zarządzenie nr 38/2015 w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie nr 37/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 36/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 35/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2015r.

Zarządzenie nr 34/2015 w sprawie odwołania ze składu komisji wyborczej.

Zarządzenie nr 33/2015 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) na terenie Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Brzyska za 2014 r.

Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 10 maja 2015r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 28/2015 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do zamiany.

Zarządzenie nr 27/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brzyska w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Brzyska w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 21/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli rozliczeń paliwa środków transportowych stanowiących własność Urzędu Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie wykorzystania i rozliczenia paliwa pojazdów Urzędu Gminy Brzyska

Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie uzupełnienia składu OKW.

Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność prywatną.

Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizn nieruchomości stanowiących własność prywatną.

Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania pn. ,,Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach należących do Urzędu Gminy oraz cmentarzach”

Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy.

Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzyska na rok szkolny 2015/16.

Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność prywatną.

Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2015r.

Zarządzenie nr 10v w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Brzyska w 2015r.

Zarządzenie nr 6v w sprawie określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska oraz planu finansowego zadań zleconych oraz wielkość dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę..

Zarządzenie nr 5/1/2015 w sprawie organizacji szkolenia obronnego.

Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2015r.

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego –Urzędu Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzyska”.

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki

  zarzadzenia 1_10_2015.zip 20,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 11_20_2015.zip 21,84 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 21_30_2015.zip 8,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 31_40_2015.zip 7,54 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 41_50_2015.zip 7,39 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 51_60_2015.zip 19,81 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 61_70_2015.zip 10,82 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 71_80_2015.zip 23,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 81_86_2015.zip 1,97 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się