2016-11-17

Zarządzenia 2015r.

Zarządzenia 2015r.
Zarządzenie nr 88/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 87/2015 w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego o ograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C-360 i powołanie komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 86/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok.

Zarządzenie nr 85/2015 w sprawie wykorzystanie i rozliczenia paliwa pojazdów UG Brzyska.

Zarządzenie nr 84/2015 w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 83/2015 w sprawie powołania Komisji odbioru drogi Lipnica Dolna.

Zarządzenie nr 82/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości stanowiącej własność prywatną.

Zarządzenie nr 81/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na 2015.

Zarządzenie nr 80/2015 w sprawie zmian w składzie Komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 79/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 78/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 77/2015 w sprawie projektu budżetu Gminy Brzyska na2016 rok oraz w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska na lata 2015-2020.

Zarządzenie nr 76/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/1/2012 Wójta Gminy Brzyska z dnia 29.09.2012r. W sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Brzyskach dla potrzeb realizacji Projektu „PseAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach 3 osi priorytetowej;” Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.

Zarządzenie nr 74/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 73/2015 w sprawie powołanie gminnej komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

Zarządzenie nr 72/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 71/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 25 października 2015 spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie nr 70/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2012 Wójta Gminy Brzyska z dnia 12.11.2012 w sprawie wprowadzenia Procedur obsługi dokumentów finansowo- księgowych Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy należących do związku Gminy Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy stosowanych w Gminie Brzyska.

Zarządzenie nr 69/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatów informatycznej obsługi OKW na terenie Gminy Brzyska w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych za dzień 25.10.2015.

Zarządzenie nr 68/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 66/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 65/2015 w sprawie wyznaczenie na terenie Gminy Brzyska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr 64/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat poniesionych w gospodarstwach rolnych.

Zarządzenie nr 63/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 62/2015 w sprawie zmian o budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 61/2015 w sprawie określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzyska na 2016r.

Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji do spraw referendum.

Zarządzenie nr 59/2015 w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 58/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 6 wrzesień 2015r. Spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie nr 57/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji ds. referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015.

Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie powołanie komisji do odbioru robót budowa i modernizacja dróg dojazdowych.

Zarządzenie nr 55/2015 w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie nr 54/2015 w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 53/2015 w sprawie przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Brzyska za 1 półrocze 2015r.

Zarządzenie nr 52/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Brzyska dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015.

Zarządzenie nr 51/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 50/2015 w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015.

Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizn nieruchomości stanowiących własność prywatną.

Zarządzenie nr 47/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 46/2015 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 45/2015 w sprawie świadczenia usług wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 44/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 43/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru robót na drogach „Granice III” w Błażkowej, „Strebikowa” w Ujeździe.

Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru robót pn. budowa studni głębinowych na terenie gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 40/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru przydomowych oczyszczalni.

Zarządzenie nr 39/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r.

Zarządzenie nr 38/2015 w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie nr 37/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 36/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 35/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2015r.

Zarządzenie nr 34/2015 w sprawie odwołania ze składu komisji wyborczej.

Zarządzenie nr 33/2015 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) na terenie Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Brzyska za 2014 r.

Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 10 maja 2015r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 28/2015 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do zamiany.

Zarządzenie nr 27/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brzyska w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Brzyska w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 21/2015 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli rozliczeń paliwa środków transportowych stanowiących własność Urzędu Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie wykorzystania i rozliczenia paliwa pojazdów Urzędu Gminy Brzyska

Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie uzupełnienia składu OKW.

Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność prywatną.

Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizn nieruchomości stanowiących własność prywatną.

Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania pn. ,,Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach należących do Urzędu Gminy oraz cmentarzach”

Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy.

Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzyska na rok szkolny 2015/16.

Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność prywatną.

Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2015r.

Zarządzenie nr 10v w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Brzyska w 2015r.

Zarządzenie nr 6v w sprawie określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska oraz planu finansowego zadań zleconych oraz wielkość dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę..

Zarządzenie nr 5/1/2015 w sprawie organizacji szkolenia obronnego.

Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2015r.

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego –Urzędu Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzyska”.

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki

  zarzadzenia 1_10_2015.zip 20,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 11_20_2015.zip 21,84 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 21_30_2015.zip 8,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 31_40_2015.zip 7,54 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 41_50_2015.zip 7,39 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 51_60_2015.zip 19,81 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 61_70_2015.zip 10,82 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 71_80_2015.zip 23,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  zarzadzenia 81_86_2015.zip 1,97 MB (zip) szczegóły pobierz