2016-11-17

Zarządzenia 2014


Zarządzenie nr 105/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r., zmieniające zarządzenie nr 101/2014 Wójta Gminy Brzyska z dnia 10.12.2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 31.12.2014r.

Zarządzenie nr 104/2014 w spawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.12.2014r.

Zarządzenie nr 103/2014 w spawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 19.12.2014r.

Zarządzenie nr 102/2014 w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Gminy Brzyska z dnia 10.12.2014r.

Zarządzenie nr 101/2014 w spawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 10.12.2014r.

Zarządzenie nr 100/2014 w sprawie polityki rachunkowości przy realizacji projektu ,, Budowa oświetlenia ulicznego zasilonego energią odnawialną na terenie Gminy Brzyska z dnia 08.12.2014r.

Zarządzenie nr 99/2014 w sprawie polityki rachunkowości przy realizacji projektu ,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i studni na terenie Gminy Brzyska oraz zakup sprzętu” z dnia 08.12.2014r.

Zarządzenie nr 98/2014 w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych do Wójta Gminy Brzyska z dnia 05.12.2014r.

Zarządzenie nr 97/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2014r. z dnia 04.12.2014r.

Zarządzenie nr 96/2014 w sprawie standardu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brzyska z dnia 04.12.2014r.

Zarządzenie nr 95/2014 w sprawie powołania Komisji odbioru Liwocz Areny z dnia 28.12.2014r.

Zarządzenie nr 94/2014 w sprawie wprowadzenia do ewidencji księgowej majątku Gminy (grunty) dotychczas nieokreślonego wartościowo dla potrzeb ewidencyjnych z dnia 28.11.2014r.

Zarządzenie nr 93/2014 w sprawie zmian do budżety gminy na 2014r. z dnia 28.11.2014r

Zarządzenie nr 92/2014 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Brzyska z dnia 24.11.2014r.

Zarządzenie nr 91/2014 w sprawie zmian do budżety gminy na 2014r. z dnia 17.11.2014r.

Zarządzenie nr 90/2014 w sprawie zmian do budżety gminy na 2014r., zmieniające zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Brzyska z dnia 27.10.2014r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok z dnia 14.11.2014r.

Zarządzenie nr 89/2014 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 16.11.2014r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami z dnia 12.11.2014r.

Zarządzenie nr 88/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska z dnia 10.11.2014r.

Zarządzenie nr 87/2014 w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu z dnia 10.11.2014r

Zarządzenie nr 86/2014 w sprawie projektu budżetu Gminy Brzyska na 2015r. oraz w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska na lata 2015-2020 z dnia 10.11.2014r.

Zarządzenie nr 85/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2012 Wójta Gminy Brzyska z dnia 12.11.2012r. w sprawie Procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu Solary z dnia 31.10.2014r.

Zarządzenie nr 84/2014 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 40/1/2012 Wójta Gminy Brzyska z dnia 29.09.2012r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości - PSeAP  z dnia 31.10.2010r.

Zarządzenie nr 83/2014 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 75/2010 Wójta Gminy Brzyska z dnia 31.12.2010r. dotyczącego Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych z dnia 29.10.2010r.

Zarządzenie nr 82/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Brzyska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych z dnia 29.10.2014r.

Zarządzenie nr 81/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru dróg z dnia 27.10.2014r.

Zarządzenie nr 80/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r z dnia 27.10.2014r.

Zarządzenie nr 79/2014 w sprawie zmian do zarządzenia Nr 75/2010 Wójta Gminy Brzyska z dnia 31 grudnia 2010r. dotyczącego Instrukcji Kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo- księgowych z dnia 24.10.2014r.

Zarządzenie nr 78/2014 w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brzyska do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brzyska z dnia 23.10.2014r.

Zarządzenie nr 77/2014 w sprawie powołania operatorów i informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brzyska, w wyborach do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada z dnia 16.10.2014r.

Zarządzenie nr 76/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014r. z dnia 16.10.2014r.

Zarządzenie nr 75/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej z dnia 16.10.20104r.

Zarządzenie nr 74/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy z dnia 16.10.2014r.

Zarządzenie nr 73/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w ramach projektu ,,Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym z dnia 13.10.2014r.

Zarządzenie nr 72/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika z dnia 13.10.2014r.

Zarządzenie nr 71/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do zmiany z dnia 13.10.2014r.

Zarządzenie nr 70/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego na wynajem w Ujeździe z dnia 10.10.2014r.

Zarządzenie nr 69/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.09.2014r.

Zarządzenie nr 68/1/2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji funkcjonowania gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Gminie Brzyska z dnia 15.09.2014r.

Zarządzenie nr 68/2014 - ćwiczenia z dnia 15.09.2014r.

Zarządzenie nr 67/2014 w sprawie określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzyska na rok 2015 z dnia 12.09.2014r.

Zarządzenie nr 66/2014 w sprawie odbioru budowlanego sali gimnastycznej w Lipnicy Dolnej z dnia 1.09.2014r

Zarządzenie nr 65/1/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z dnia 29.08.2014r.

Zarządzenie nr 65/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2014 z dnia 29.08.2014r.

Zarządzenie nr 64/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2014 z dnia 22.08.2014r.

Zarządzenie nr 63/2014 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego z dnia 19.08.2014r.

Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2014r z dnia 18.08.2014r.

Zarządzenie nr 61/1/2014 w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych spowodowanych przez ulewne deszcze  i podtopienia, które wystąpiły w okresie od 11 do 12 sierpnia 2014r na terenie Gminy Brzyska z dnia 13.08.2014r.

Zarządzenie nr 61/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru wyposażenia  w ramach projektu POKL – modernizacja oddziałów przedszkolnych z dnia 18.08.2014r

Zarządzenie nr 60/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadaszonej trybuny w Kłodawie z dnia 14.08.2014r

Zarządzenie nr 59/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2014 z dnia 06.08.2014r.

Zarządzenie nr 58/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2012 Wójta Gminy Brzyska z dn. 12.11.2012r. w sprawie wprowadzenia procedur obsługi dokumentów finansowo- księgowych Projektu ,,Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66 realizowany w ramach SzP PW stosowanych w Gminie Brzyska.

Zarządzenie nr 57/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.07.2014r.

Zarządzenie nr 56/2014 w sprawie zasad postępowania w przypadku kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej oraz określenia wzoru książki kontroli zewnętrznej w Urzędzie Gminy Brzyska z dnia 21.07.2014r.

Zarządzenie nr 55/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 17.07.2014r.

Zarządzenie nr 54/2014 w sprawie powołania Komisji Kontrolującej działalność Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej z dnia 15.07.2014r.

Zarządzenie nr 53/2014 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego z dnia 13.07.2014r.

Zarządzenie nr 52/2014 w sprawie ogłoszenia alarmu popowodziowego z dnia 12.07.2014r.

Zarządzenie nr 51/2014 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji archiwalnej z dnia 9.07.2014r.

Zarządzenie nr 50/2014 w sprawie wynajęcia wyposażenia Domu Ludowego w Wróblowej z dnia 1.07.2014r

Zarządzenie nr 49/2014 w sprawie wynajęcia wyposażenia w Domu Ludowym w Brzyskach z dnia 1.07.2014r

Zarządzenie nr 48/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 9.06.2014r

Zarządzenie nr 47/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.06.2014r

Zarządzenie nr 46/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 24.06.2014r.

Zarządzenie nr 45/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Urzędu Gminy Brzyska i Domu Ludowego Błażkowa z dnia 5.06.2014r.

Zarządzenie nr 44/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru instalacji przeciwpożarowej w Domu Ludowym w Błażkowej z dnia 30.05.2014r

Zarządzenie nr 43/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.05.2014r.

Zarządzenie nr 42/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru robót drogowych pn. Remont drogi gminnej ,,Rędziny” w Błażkowej z dnia 30.05.2014r

Zarządzenie nr 41/2014 w… z dnia 21.05.2014r.

Zarządzenie nr 40/2014 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. z dnia 251.05.2014r.

Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z dnia 21.05.2014r.

Zarządzenie nr 38/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 20.05.2014r

Zarządzenie nr 37/2014 w sprawie powołania składu osobowego komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych  z dnia 19.05.2014r.

Zarządzenie nr 36/2014 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek intensywnych opadów deszczu i powodzi w dniach 15-17 maja 2014r. z dnia 19.05.2014r.

Zarządzenie nr 35/2014 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Brzyska z dnia 15.05.2014r.

Zarządzenie nr 34/2/2014 w - projekt ,,Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w Kłodawie” (altana+ mini plac zabaw) z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 34/1/2014 w - projekt ,, Doposażenie stadionu sportowego w Kłodawie w trybunę sportowa z zadaszeniem” z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie zasad rachunkowości przy realizacji projektu: Budowa zaplecza administracyjno- socjalnego w Kłodawie- Gminne Centrum Sportu i Rekreacji ,, Liwocz Arena ‘’ z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 32/2014 w sprawie polityki rachunkowości przy realizacji projektu ,,Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Brzyska w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r. z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 30/2014 w sprawie przekazania Radzie Gminy Brzyska sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 29/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2014r. z dnia 5.04.2014r.

Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brzyska do składania obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r. z dnia 30.04.2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.04.2014r.

Zarządzenie nr 26/2014 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brzyska w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r z dnia 25.04.2014r.

Zarządzenie nr 25/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r. z dnia 24..04.2014r.

Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie ustalenia regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro z dnia 22.04.2014r.

Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 22.04.2014r.

Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 14.04.2014r.

Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. z dnia 10.04.2014r.

Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 31.03.2014r.

Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Brzyska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych z dnia 17..03.2014r.

Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 17.03.2014r.

Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2013r. wraz z informacją o stanie mienia gminy z dnia 17.03.2014r.

Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat z dnia 3.03.2014r.

Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego na terenie Gminy Brzyska z dnia 3.03.2014r.

Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 28.02.2014r.

Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie planu kalendarzowego z dnia 25.02.2014r.

Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej z dnia 24.02.2014r.

Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 24.02.2014r.

Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Brzyska przy obsłudze monitorów ekranowych z dnia 21.02.2014r.

Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2014 Wójta Gminy Brzyska z dnia 17.022014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Referacie Finansowym z dnia 21.02.2014r.

Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Referacie Finansowym z dnia 17.02.2014r.

Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie szkolenia obronnego z dnia 14.02.2014r.

Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska oraz planu finansowego adań zleconych oraz wielkośc dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę z dnia 14.02.2014r.

Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska z dnia 7.02.2014r.

Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego- Urzędu Gminy Brzyska z dnia 31.01.2014r.

Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2014r. z dnia 24.01.2014r.

Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z dnia 21.01.2014r.

Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brzyska

Załączniki

  Zarzadzenia 1_10_2014.zip 20,71 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 11_20_2014.zip 26,87 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 21_30_2014.zip 10,08 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 31_40_2014.zip 17,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 41_50_2014.zip 5,07 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 51_60_2014.zip 9,82 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 61_70_2014.zip 16,76 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 71_80_2014.zip 6,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 81_90_2014.zip 18,89 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 91_105_2014.zip 27,98 MB (zip) szczegóły pobierz