2016-11-17

Zarządzenia 2014


Zarządzenie nr 105/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r., zmieniające zarządzenie nr 101/2014 Wójta Gminy Brzyska z dnia 10.12.2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 31.12.2014r.

Zarządzenie nr 104/2014 w spawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.12.2014r.

Zarządzenie nr 103/2014 w spawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 19.12.2014r.

Zarządzenie nr 102/2014 w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Gminy Brzyska z dnia 10.12.2014r.

Zarządzenie nr 101/2014 w spawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 10.12.2014r.

Zarządzenie nr 100/2014 w sprawie polityki rachunkowości przy realizacji projektu ,, Budowa oświetlenia ulicznego zasilonego energią odnawialną na terenie Gminy Brzyska z dnia 08.12.2014r.

Zarządzenie nr 99/2014 w sprawie polityki rachunkowości przy realizacji projektu ,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i studni na terenie Gminy Brzyska oraz zakup sprzętu” z dnia 08.12.2014r.

Zarządzenie nr 98/2014 w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych do Wójta Gminy Brzyska z dnia 05.12.2014r.

Zarządzenie nr 97/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2014r. z dnia 04.12.2014r.

Zarządzenie nr 96/2014 w sprawie standardu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brzyska z dnia 04.12.2014r.

Zarządzenie nr 95/2014 w sprawie powołania Komisji odbioru Liwocz Areny z dnia 28.12.2014r.

Zarządzenie nr 94/2014 w sprawie wprowadzenia do ewidencji księgowej majątku Gminy (grunty) dotychczas nieokreślonego wartościowo dla potrzeb ewidencyjnych z dnia 28.11.2014r.

Zarządzenie nr 93/2014 w sprawie zmian do budżety gminy na 2014r. z dnia 28.11.2014r

Zarządzenie nr 92/2014 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Brzyska z dnia 24.11.2014r.

Zarządzenie nr 91/2014 w sprawie zmian do budżety gminy na 2014r. z dnia 17.11.2014r.

Zarządzenie nr 90/2014 w sprawie zmian do budżety gminy na 2014r., zmieniające zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Brzyska z dnia 27.10.2014r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok z dnia 14.11.2014r.

Zarządzenie nr 89/2014 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 16.11.2014r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami z dnia 12.11.2014r.

Zarządzenie nr 88/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska z dnia 10.11.2014r.

Zarządzenie nr 87/2014 w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu z dnia 10.11.2014r

Zarządzenie nr 86/2014 w sprawie projektu budżetu Gminy Brzyska na 2015r. oraz w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska na lata 2015-2020 z dnia 10.11.2014r.

Zarządzenie nr 85/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2012 Wójta Gminy Brzyska z dnia 12.11.2012r. w sprawie Procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu Solary z dnia 31.10.2014r.

Zarządzenie nr 84/2014 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 40/1/2012 Wójta Gminy Brzyska z dnia 29.09.2012r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości - PSeAP  z dnia 31.10.2010r.

Zarządzenie nr 83/2014 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 75/2010 Wójta Gminy Brzyska z dnia 31.12.2010r. dotyczącego Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych z dnia 29.10.2010r.

Zarządzenie nr 82/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Brzyska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych z dnia 29.10.2014r.

Zarządzenie nr 81/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru dróg z dnia 27.10.2014r.

Zarządzenie nr 80/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r z dnia 27.10.2014r.

Zarządzenie nr 79/2014 w sprawie zmian do zarządzenia Nr 75/2010 Wójta Gminy Brzyska z dnia 31 grudnia 2010r. dotyczącego Instrukcji Kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo- księgowych z dnia 24.10.2014r.

Zarządzenie nr 78/2014 w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brzyska do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brzyska z dnia 23.10.2014r.

Zarządzenie nr 77/2014 w sprawie powołania operatorów i informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brzyska, w wyborach do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada z dnia 16.10.2014r.

Zarządzenie nr 76/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014r. z dnia 16.10.2014r.

Zarządzenie nr 75/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej z dnia 16.10.20104r.

Zarządzenie nr 74/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy z dnia 16.10.2014r.

Zarządzenie nr 73/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w ramach projektu ,,Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym z dnia 13.10.2014r.

Zarządzenie nr 72/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika z dnia 13.10.2014r.

Zarządzenie nr 71/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do zmiany z dnia 13.10.2014r.

Zarządzenie nr 70/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego na wynajem w Ujeździe z dnia 10.10.2014r.

Zarządzenie nr 69/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.09.2014r.

Zarządzenie nr 68/1/2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji funkcjonowania gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Gminie Brzyska z dnia 15.09.2014r.

Zarządzenie nr 68/2014 - ćwiczenia z dnia 15.09.2014r.

Zarządzenie nr 67/2014 w sprawie określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzyska na rok 2015 z dnia 12.09.2014r.

Zarządzenie nr 66/2014 w sprawie odbioru budowlanego sali gimnastycznej w Lipnicy Dolnej z dnia 1.09.2014r

Zarządzenie nr 65/1/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z dnia 29.08.2014r.

Zarządzenie nr 65/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2014 z dnia 29.08.2014r.

Zarządzenie nr 64/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2014 z dnia 22.08.2014r.

Zarządzenie nr 63/2014 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego z dnia 19.08.2014r.

Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2014r z dnia 18.08.2014r.

Zarządzenie nr 61/1/2014 w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych spowodowanych przez ulewne deszcze  i podtopienia, które wystąpiły w okresie od 11 do 12 sierpnia 2014r na terenie Gminy Brzyska z dnia 13.08.2014r.

Zarządzenie nr 61/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru wyposażenia  w ramach projektu POKL – modernizacja oddziałów przedszkolnych z dnia 18.08.2014r

Zarządzenie nr 60/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadaszonej trybuny w Kłodawie z dnia 14.08.2014r

Zarządzenie nr 59/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2014 z dnia 06.08.2014r.

Zarządzenie nr 58/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2012 Wójta Gminy Brzyska z dn. 12.11.2012r. w sprawie wprowadzenia procedur obsługi dokumentów finansowo- księgowych Projektu ,,Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66 realizowany w ramach SzP PW stosowanych w Gminie Brzyska.

Zarządzenie nr 57/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.07.2014r.

Zarządzenie nr 56/2014 w sprawie zasad postępowania w przypadku kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej oraz określenia wzoru książki kontroli zewnętrznej w Urzędzie Gminy Brzyska z dnia 21.07.2014r.

Zarządzenie nr 55/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 17.07.2014r.

Zarządzenie nr 54/2014 w sprawie powołania Komisji Kontrolującej działalność Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej z dnia 15.07.2014r.

Zarządzenie nr 53/2014 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego z dnia 13.07.2014r.

Zarządzenie nr 52/2014 w sprawie ogłoszenia alarmu popowodziowego z dnia 12.07.2014r.

Zarządzenie nr 51/2014 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji archiwalnej z dnia 9.07.2014r.

Zarządzenie nr 50/2014 w sprawie wynajęcia wyposażenia Domu Ludowego w Wróblowej z dnia 1.07.2014r

Zarządzenie nr 49/2014 w sprawie wynajęcia wyposażenia w Domu Ludowym w Brzyskach z dnia 1.07.2014r

Zarządzenie nr 48/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 9.06.2014r

Zarządzenie nr 47/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.06.2014r

Zarządzenie nr 46/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 24.06.2014r.

Zarządzenie nr 45/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Urzędu Gminy Brzyska i Domu Ludowego Błażkowa z dnia 5.06.2014r.

Zarządzenie nr 44/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru instalacji przeciwpożarowej w Domu Ludowym w Błażkowej z dnia 30.05.2014r

Zarządzenie nr 43/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.05.2014r.

Zarządzenie nr 42/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru robót drogowych pn. Remont drogi gminnej ,,Rędziny” w Błażkowej z dnia 30.05.2014r

Zarządzenie nr 41/2014 w… z dnia 21.05.2014r.

Zarządzenie nr 40/2014 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. z dnia 251.05.2014r.

Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z dnia 21.05.2014r.

Zarządzenie nr 38/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 20.05.2014r

Zarządzenie nr 37/2014 w sprawie powołania składu osobowego komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych  z dnia 19.05.2014r.

Zarządzenie nr 36/2014 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek intensywnych opadów deszczu i powodzi w dniach 15-17 maja 2014r. z dnia 19.05.2014r.

Zarządzenie nr 35/2014 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Brzyska z dnia 15.05.2014r.

Zarządzenie nr 34/2/2014 w - projekt ,,Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w Kłodawie” (altana+ mini plac zabaw) z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 34/1/2014 w - projekt ,, Doposażenie stadionu sportowego w Kłodawie w trybunę sportowa z zadaszeniem” z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie zasad rachunkowości przy realizacji projektu: Budowa zaplecza administracyjno- socjalnego w Kłodawie- Gminne Centrum Sportu i Rekreacji ,, Liwocz Arena ‘’ z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 32/2014 w sprawie polityki rachunkowości przy realizacji projektu ,,Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Brzyska w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r. z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 30/2014 w sprawie przekazania Radzie Gminy Brzyska sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 z dnia 5.05.2014r.

Zarządzenie nr 29/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2014r. z dnia 5.04.2014r.

Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brzyska do składania obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r. z dnia 30.04.2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 30.04.2014r.

Zarządzenie nr 26/2014 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brzyska w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r z dnia 25.04.2014r.

Zarządzenie nr 25/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r. z dnia 24..04.2014r.

Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie ustalenia regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro z dnia 22.04.2014r.

Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 22.04.2014r.

Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 14.04.2014r.

Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. z dnia 10.04.2014r.

Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 31.03.2014r.

Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Brzyska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych z dnia 17..03.2014r.

Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 17.03.2014r.

Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2013r. wraz z informacją o stanie mienia gminy z dnia 17.03.2014r.

Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat z dnia 3.03.2014r.

Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego na terenie Gminy Brzyska z dnia 3.03.2014r.

Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 28.02.2014r.

Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie planu kalendarzowego z dnia 25.02.2014r.

Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej z dnia 24.02.2014r.

Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r. z dnia 24.02.2014r.

Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Brzyska przy obsłudze monitorów ekranowych z dnia 21.02.2014r.

Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2014 Wójta Gminy Brzyska z dnia 17.022014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Referacie Finansowym z dnia 21.02.2014r.

Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Referacie Finansowym z dnia 17.02.2014r.

Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie szkolenia obronnego z dnia 14.02.2014r.

Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska oraz planu finansowego adań zleconych oraz wielkośc dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę z dnia 14.02.2014r.

Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska z dnia 7.02.2014r.

Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego- Urzędu Gminy Brzyska z dnia 31.01.2014r.

Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2014r. z dnia 24.01.2014r.

Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z dnia 21.01.2014r.

Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brzyska

Załączniki

  Zarzadzenia 1_10_2014.zip 20,71 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 11_20_2014.zip 26,87 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 21_30_2014.zip 10,08 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 31_40_2014.zip 17,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 41_50_2014.zip 5,07 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 51_60_2014.zip 9,82 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 61_70_2014.zip 16,76 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 71_80_2014.zip 6,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 81_90_2014.zip 18,89 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia 91_105_2014.zip 27,98 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się