2016-11-17

Zarządzenia 2013

Lp

Nr

w sprawie

1.

zw nr 1/2013

 

2.

zw nr 2/2013

 

3.

zw nr 3/2013

powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

4.

zw nr 4/2013

powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

5.

zw nr 5/2013

powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.

zw nr 6/2013

 

7.

zw nr 7/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Błażkowej.

8.

zw nr 8/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Brzyskach.

9.

zw nr 9/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Kłodawie.

10.

zw nr 10/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Wróblowej.

11.

zw nr 11/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Ujeździe.

12.

zw nr 12/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Dąbrówce.

13.

zw nr 13/2013

ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2013r.

14.

zw nr 14/2013

dokonania zmian w składzie Komisji Likwidacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 86/2011 z dnia 24.11.2011r. przez Wójta Gminy Brzyska w sprawie likwidacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych nie nadających się do dalszego użytkowania będących w dyspozycji Urzędu Gminy Brzyska.

15.

zw nr 15/2013

zmiany zarządzenia Nr 24/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Brzyska.

16.

zw nr 16/2013

ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2013r.

17.

zw nr 17/2013

powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 19, 20, 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.. U 2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami), oraz opracowania regulaminu prac komisji przetargowej.

18.

zw nr 18/2013

 

19.

zw nr 19/2013

 

20.

zw nr 20/2013

 

21.

zw nr 21/2013

 

22.

zw nr22/2013

zmian do budżetu gminy na 2013rok.

23.

zw nr 23/2013

ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową na obszarze kraju.

24.

zw nr 24/2013

 

25.

zw nr 25/2013

powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

26.

zw nr 26/2013

przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

27.

zw nr 27/2013

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzyska w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013". Na podstawie art. 19, 20, 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.. U 2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami).

28.

zw nr 28/2013

okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Brzyska i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

29.

zw nr 29/2013

 

30.

zw nr 30/2013

zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

31.

zw nr 31/2013

zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

32.

zw nr 32/2013

zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

33.

zw nr 33/2013

zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzyska.

34.

zw nr 34/2013

ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne gminy Brzyska.

35.

zw nr 35/2013

powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wróblowej (mienie komunalne gminy Brzyska) na czas nieokreślony.

36.

zw nr 36/2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2013.

37.

zw nr 37/2013

 

38.

zw nr 38/2013

zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

39.

zw nr 39/2013

 

40.

zw nr 40/2013

 

41.

zw nr 41/2013

 

42.

zw nr 42/2013

zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

43.

zw nr 43/2013

powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

44.

zw nr 44/2013

 

45.

zw nr 45/2013

powołania komisji do odbioru robót drogowych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Remont drogi gminnej „Zagórze" nr. ewid. 35/1, 373 w miejscowości Dąbrówka - Lipnica Dolna wykonanych przez Firmę: Przedsiębiorstwo Robót - Drogowo Mostowych Sp. z.o.o. w Jaśle ul. Jana Pawła 30.

46.

zw nr 46/2013

powołania komisji do odbioru robót drogowych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Remont drogi gminnej „Do Szkoły" nr. ewid. 614 w miejscowości Wróblowa wykonanych przez Firmę: Przedsiębiorstwo Robót -Drogowo Mostowych Sp. z.o.o. w Jaśle ul. Jana Pawła II 30.

47.

zw nr 47/2013

 

48.

zw nr 48/2013

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach.

 

Załączniki

  Zarzadzenia_3_10_2013.zip 1,84 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_11_22_2013.zip 8,59 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_23_30_2013.zip 17,74 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_31_40_2013.zip 10,34 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_42_50_2013.zip 9,11 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_51_60_2013.zip 4,52 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_61_68_2013.zip 12,53 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_69_89_2013.zip 18,56 MB (zip) szczegóły pobierz