2016-11-17

Zarządzenia 2013

Lp

Nr

w sprawie

1.

zw nr 1/2013

 

2.

zw nr 2/2013

 

3.

zw nr 3/2013

powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

4.

zw nr 4/2013

powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

5.

zw nr 5/2013

powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.

zw nr 6/2013

 

7.

zw nr 7/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Błażkowej.

8.

zw nr 8/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Brzyskach.

9.

zw nr 9/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Kłodawie.

10.

zw nr 10/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Wróblowej.

11.

zw nr 11/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Ujeździe.

12.

zw nr 12/2013

ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektu użyteczności publicznej -Domu Ludowego w Dąbrówce.

13.

zw nr 13/2013

ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2013r.

14.

zw nr 14/2013

dokonania zmian w składzie Komisji Likwidacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 86/2011 z dnia 24.11.2011r. przez Wójta Gminy Brzyska w sprawie likwidacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych nie nadających się do dalszego użytkowania będących w dyspozycji Urzędu Gminy Brzyska.

15.

zw nr 15/2013

zmiany zarządzenia Nr 24/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Brzyska.

16.

zw nr 16/2013

ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2013r.

17.

zw nr 17/2013

powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 19, 20, 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.. U 2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami), oraz opracowania regulaminu prac komisji przetargowej.

18.

zw nr 18/2013

 

19.

zw nr 19/2013

 

20.

zw nr 20/2013

 

21.

zw nr 21/2013

 

22.

zw nr22/2013

zmian do budżetu gminy na 2013rok.

23.

zw nr 23/2013

ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową na obszarze kraju.

24.

zw nr 24/2013

 

25.

zw nr 25/2013

powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

26.

zw nr 26/2013

przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

27.

zw nr 27/2013

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzyska w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013". Na podstawie art. 19, 20, 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.. U 2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami).

28.

zw nr 28/2013

okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Brzyska i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

29.

zw nr 29/2013

 

30.

zw nr 30/2013

zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

31.

zw nr 31/2013

zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

32.

zw nr 32/2013

zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

33.

zw nr 33/2013

zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzyska.

34.

zw nr 34/2013

ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne gminy Brzyska.

35.

zw nr 35/2013

powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wróblowej (mienie komunalne gminy Brzyska) na czas nieokreślony.

36.

zw nr 36/2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2013.

37.

zw nr 37/2013

 

38.

zw nr 38/2013

zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

39.

zw nr 39/2013

 

40.

zw nr 40/2013

 

41.

zw nr 41/2013

 

42.

zw nr 42/2013

zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

43.

zw nr 43/2013

powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

44.

zw nr 44/2013

 

45.

zw nr 45/2013

powołania komisji do odbioru robót drogowych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Remont drogi gminnej „Zagórze" nr. ewid. 35/1, 373 w miejscowości Dąbrówka - Lipnica Dolna wykonanych przez Firmę: Przedsiębiorstwo Robót - Drogowo Mostowych Sp. z.o.o. w Jaśle ul. Jana Pawła 30.

46.

zw nr 46/2013

powołania komisji do odbioru robót drogowych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Remont drogi gminnej „Do Szkoły" nr. ewid. 614 w miejscowości Wróblowa wykonanych przez Firmę: Przedsiębiorstwo Robót -Drogowo Mostowych Sp. z.o.o. w Jaśle ul. Jana Pawła II 30.

47.

zw nr 47/2013

 

48.

zw nr 48/2013

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach.

 

Załączniki

  Zarzadzenia_3_10_2013.zip 1,84 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_11_22_2013.zip 8,59 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_23_30_2013.zip 17,74 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_31_40_2013.zip 10,34 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_42_50_2013.zip 9,11 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_51_60_2013.zip 4,52 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_61_68_2013.zip 12,53 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_69_89_2013.zip 18,56 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się