2016-11-17

Zarządzenia 2012


Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie ustalenia norm i limitu zużycia paliwa dla pojazdów strażackich i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu jednostek OSP Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie zasad wykorzystania i rozliczania paliwa pojazdów Urzędu Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Brzyska.

Zarządzenie nr 5/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających roZarządzenieojowi sportu w Gminie Brzyska w 2012r.

Zarządzenie nr 6/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie PN. „Równe szanse w Gminie Brzyska – pomoce dydaktyczne”.

Zarządzenie nr 7/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie PN. „Dostawa benzyny bezołowiowej  oraz oleju napędowego dla pojazdów  i samochodów eksploatowanych przez jednostkę  Zamawiającego”.

Zarządzenie nr 8/2012 w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 9/2012 w sprawie określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych z terenu gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie PN. „Równe szanse w Gminie Brzyska – zajęcia pozalekcyjne”.

Zarządzenie nr 11/2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających roZarządzenieojowi sportu w Gminie Brzyska w 2012r.

Zarządzenie nr 12/2012 w sprawiepowołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 13/2012
 
Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 15/2012 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

Zarządzenie nr 18/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2012.

Zarządzenie nr 19/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedarz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 21/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 22/2012 w sprawie przekazania Radzie Gminy w Brzyskach sprawozdania finansowego gminy za rok budżetowy 2011

Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie polecenia podjęcia czynności niezbędnych w Zarządzenieiązku z uchwałą Rady Gminy Brzyska dot. likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej

Zarządzenie nr 27/2012C ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu pn. "Najpiekniejsze ogrody w Gminie Brzyska"

Zarządzenie nr 31/2012 w sprawie powołania komisji do odbioru robót drogowych na zadaniu inwestycyjnym pod naZarządzenieą "Odbudowa drogi "Sorys" nr. ewid. 1487 w Błażkowej - Biedoszyce i "Odbudowa drogi "Machowa" nr. ewid. 457,456,455,626 Ujazd - Kłodawa wykonanych przez Firmę: Przedsiębiorstwo Robót - drogowo Mostowych Sp.z.o.o. w Jaśle ul. Jana Pawła II 30.

Załączniki

  Zarzadzenia_1_10_2012.zip 11,39 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_11_27_2012.zip 12,65 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_31_39_2012.zip 1,81 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_41_50_2012.zip 8,73 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_55_70_2012.zip 7,64 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_71_79_2012.zip 4,44 MB (zip) szczegóły pobierz