2016-11-17

Zarządzenia 2012


Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie ustalenia norm i limitu zużycia paliwa dla pojazdów strażackich i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu jednostek OSP Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie zasad wykorzystania i rozliczania paliwa pojazdów Urzędu Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Brzyska.

Zarządzenie nr 5/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających roZarządzenieojowi sportu w Gminie Brzyska w 2012r.

Zarządzenie nr 6/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie PN. „Równe szanse w Gminie Brzyska – pomoce dydaktyczne”.

Zarządzenie nr 7/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie PN. „Dostawa benzyny bezołowiowej  oraz oleju napędowego dla pojazdów  i samochodów eksploatowanych przez jednostkę  Zamawiającego”.

Zarządzenie nr 8/2012 w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 9/2012 w sprawie określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych z terenu gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie PN. „Równe szanse w Gminie Brzyska – zajęcia pozalekcyjne”.

Zarządzenie nr 11/2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających roZarządzenieojowi sportu w Gminie Brzyska w 2012r.

Zarządzenie nr 12/2012 w sprawiepowołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 13/2012
 
Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 15/2012 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

Zarządzenie nr 18/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2012.

Zarządzenie nr 19/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedarz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brzyska.

Zarządzenie nr 21/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 22/2012 w sprawie przekazania Radzie Gminy w Brzyskach sprawozdania finansowego gminy za rok budżetowy 2011

Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie polecenia podjęcia czynności niezbędnych w Zarządzenieiązku z uchwałą Rady Gminy Brzyska dot. likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej

Zarządzenie nr 27/2012C ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu pn. "Najpiekniejsze ogrody w Gminie Brzyska"

Zarządzenie nr 31/2012 w sprawie powołania komisji do odbioru robót drogowych na zadaniu inwestycyjnym pod naZarządzenieą "Odbudowa drogi "Sorys" nr. ewid. 1487 w Błażkowej - Biedoszyce i "Odbudowa drogi "Machowa" nr. ewid. 457,456,455,626 Ujazd - Kłodawa wykonanych przez Firmę: Przedsiębiorstwo Robót - drogowo Mostowych Sp.z.o.o. w Jaśle ul. Jana Pawła II 30.

Załączniki

  Zarzadzenia_1_10_2012.zip 11,39 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_11_27_2012.zip 12,65 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_31_39_2012.zip 1,81 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_41_50_2012.zip 8,73 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_55_70_2012.zip 7,64 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarzadzenia_71_79_2012.zip 4,44 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się