2020-02-07

Uchwały 2020

Uchwały XXI sesja
 
Uchwała  Nr XXI/126/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
Uchwała  Nr XXI/127/20 w sprawiezatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2019r.
Uchwała  Nr XXI/128/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2019 r.
Uchwała  Nr XXI/129/20 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
 
Uchwały XX sesja
 
Uchwała  Nr XX/116/20 w sprawie zmian do budżetu gminy
Uchwała Nr XX/117/20  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Brzyskach.
Uchwała Nr XX/118/20 w sprawie  zatwierdzenia rapotu ekonomiczno -finansowego SPZOZ w Brzyskach.
Uchwała Nr XX/119/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GCKICZ w Brzyskach za 2019 r.
Uchwała Nr XX/120/20 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę drogi gminnej.
Uchwała Nr XX/121/20 w sprawie rozpatrzenia petycji.
Uchwała Nr XX/122/20 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Brzyska na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XX/123/20 w sprawie przystąpienia  do Projektu ,,Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uchwała Nr XX/124/20 w sprawie przystąpienia do Projektu ,,Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uchwała Nr XX/125/20 w sprawie zakupu nieruchomości przez Gminę Brzyska należących do prywatnego właściciela położonej w Kłodawie na cele komunalne.
 
 
Uchwały XVI sesja
 
Uchwała Nr XVI/102/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia umowy dzierżawy słupów oświetleniowych i umowy najmu lamp będących własnością PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie w latach 2020-2030.
Uchwała Nr XVI/101/20 w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej Gminy Brzyska.
Uchwała Nr XVI/100/20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 6 grudnia 2019r.
Uchwała Nr XVI/99/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
Uchwała Nr XVI/98/20 w sprawie uzupełnienia składu komisji Finansowo-budżetowej.
Uchwała Nr XVI/97/20 w sprawie uzupełnienia składu komisji Socjalnej.
Uchwała Nr XVI/96/20 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju i Promocji Gminy.
Uchwała Nr XVI/95/20 w sprawie wysokości diet radnych.
Uchwała Nr XVI/94/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzyska w 2020r.
Uchwała Nr XVI/93/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie gminy Brzyska.
Uchwała Nr XVI/92/20 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Uchwała Nr XVI/91/20 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn.”Nowe szanse, lepsza przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.
 
Uchwały XV sesja
 
Uchwała Nr XV/90/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020r.
Uchwała Nr XV/89/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2020r.
Uchwała Nr XV/88/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Uchwała Nr XV/87/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2020-2025.
Uchwała Nr XV/86/20 Uchwała Budżetowa na 2020r.

Załączniki

  u_XV_86_90_2020.zip 13,54 MB (zip) szczegóły pobierz
  Głosowanie XV_sesja_2020.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  u_XVI_91_102_2020.zip 6,23 MB (zip) szczegóły pobierz
  Głosoeanie XVI sesja.pdf 2,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko RGB - Po...lidarnosc.pdf 441,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  u_XVII_103_2020.pdf 768,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Głosoeanie XVII sesja.pdf 707,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  u_XVIII_104_112_2020.zip 10,29 MB (zip) szczegóły pobierz
  Głosowanie XVIII sesja.pdf 2,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  u_XIX_113_115_2020.zip 2,43 MB (zip) szczegóły pobierz
  Głosowanie XIX sesja.pdf 986,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  u_XX_116_125_2020.zip 4,04 MB (zip) szczegóły pobierz
  Głosowanie XX sesja.pdf 2,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  u_XXI_126_129_2020.zip 1,35 MB (zip) szczegóły pobierz
  Głosowanie XXI sesja.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  u_ XXII_130_131_2020.zip 4,47 MB (zip) szczegóły pobierz
  Głosowanie XXII sesja.pdf 701,55 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się