2019-02-08

Uchwały 2019

Uchwały 2019

Uchwała Nr XIV/85/19 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatku energetycznego.
Uchwała Nr XIV/84/19 w sprawie zmian do budżetu na 2019r.

Uchwała Nr XIII/83/19 o zamianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.
Uchwała Nr XIII/82/19 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę dróg gminnych.
Uchwała Nr XIII/81/19 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości oraz opróżniania nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzyska.
Uchwała Nr XIII/80/19 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r.
Uchwała Nr XIII/79/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego.
Uchwała Nr XIII/78/19w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XII/77/19 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach w samochód ratowniczo-gaśniczy i łódź ratowniczą celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie jej działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XII/76/19 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XII/75/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brzyska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.
Uchwała Nr XII/74/19 w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NONSTER KNCELARIA Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
Uchwała Nr XII/73/19 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska na działki prywatne z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.
Uchwała Nr XII/72/19 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2020r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr XII/71/19 w sprawie wysokości stawek zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XII/70/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.
Uchwała Nr XII/69/19 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu wspierania Programu edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Brzyska.
Uchwała Nr XII/68/19 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r.

Uchwała Nr XI/67/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzyska, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uchwała Nr XI/66/19 w sprawie zarządzania wyborów sołtysa na terenie Gminy Brzyska.
Uchwała Nr XI/65/19 w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska.
Uchwała Nr XI/64/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała Nr XI/63/19 w sprawie zmian do budżetu gminy.

Uchwała Nr X/62/19 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego.
Uchwała Nr X/61/19 w sprawie zakupu nieruchomości przez Gminę Brzyska należącej do prywatnego właściciela położonej w Ujeździe Gmina Brzyska.
Uchwała Nr X/60/19 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną.
Uchwała Nr X/59/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/158/09 Rady Gminy Brzyska z dnia 22 kwietnia 2009r w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń zasadniczych.
Uchwała Nr X/58/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Brzyskach.
Uchwała Nr X/57/19 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r.

Uchwała Nr IX/56/19 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzyska.
Uchwała Nr IX/55/19 w sprawie wykonania budżetu gminy na 2019r
Uchwała Nr IX/54/19 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzyska.
Uchwała Nr IX/53/19 w sprawie majątku Publicznego Gimnazjum w Brzyskach.
Uchwała Nr IX/52/19 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania oraz trybu i sposobu rozliczania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Brzyska dla szkół niepublicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
Uchwała Nr IX/51/19 w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Brzyska.
Uchwała Nr IX/50/19 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brzyska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.

Uchwała Nr VIII/49/19 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr VIII/48/19 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r.
Uchwała Nr VIII/47/19 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018r.
Uchwała Nr VIII/46/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018r.
Uchwała Nr VIII/45/19 w sprawie wotum zaufania Wójta Gminy Brzyska.
Uchwała Nr VIII/44/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GCKiCz w Brzyskach za 2018r.
Uchwała Nr VIII/43/19 w sprawie zatwierdzenia raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Brzyskach za 2018r.
Uchwała Nr VIII/42/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Brzyskach za 2018r.
 
Uchwała Nr VII/41/19 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr VII/40/19 w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej.
Uchwała Nr VII/39/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na 2019r.
Uchwała Nr VII/38/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło z Gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr VII/37/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.
Uchwała Nr VII/36/19 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr VII/35/19 w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Brzyska.
Uchwała Nr VII/34/19 w sprawie wytypowania przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Brzyska.
Uchwała Nr VII/33/19 w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Brzyska.

Uchwała Nr VI/32/19 w sprawie zarządzania wyborów sołtysów i członków Rad sołeckich na terenie gminy Brzyska.
Uchwała Nr VI/31/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska.
Uchwała Nr VI/30/19 w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2019r.
Uchwała nr VI/29/19 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej na rok 2019 Nr IV/24/19 Rady Gminy Brzyska z dnia 30 stycznia 2019r.

Uchwała Nr V/28/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzyska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała Nr V/27/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała Nr V/26/19 w sprawie zakupu nieruchomości przez Gminę Brzyska należącej do prywatnego właściciela położonej w Ujeździe, Gmina Brzyska.
 

Załączniki

  u_IV_22_25_2019.zip 13,18 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_V_26_28_2019.zip 2,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VI_29_32_2019.zip 2,46 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VII_33_41_2019.zip 6,56 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VIII_42_49_2019.zip 3,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_IX_50_56_2019.zip 10,16 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_X_57_62_2019.zip 1,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XI_63_67_2019.zip 2,68 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XII_68_77_2019.zip 8,78 MB (zip) szczegóły pobierz
  Głosowanie IV_sesja_2019.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Głosowanie V_sesja_2019.pdf 900,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Głosowanie VI_sesja_2019.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Głosowanie VII_sesja_2019.pdf 2,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Głosowanie VIII_sesja_2019.pdf 2,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Głosowanie IX_sesja_2019.pdf 1,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Głosowanie X_sesja_2019.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Głosowanie XI_sesja_2019.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Głosowanie XII_sesja_2019.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  u_XIII_78_83_2019.zip 15,14 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIV_84_85_2019.zip 1,61 MB (zip) szczegóły pobierz
  Głosowanie XIII_sesja_2019.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Głosowanie XIV_sesja_2019.pdf 947,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się