2018-02-02

Uchwały 2018

 

Uchwały XXXVI sesja.

 

Uchwała nr XXXIV/247/18 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a Gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Uchwała nr XXXIV/246/18 w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Instalacja odnawialnych z´ro´deł energii na terenie gmin nalez˙a?cych do Zwia?zku Gmin Dorzecza wisłoki”.

 

Uchwała nr XXXIV/245/18 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.Uchwały XXXIII sesja.

 

Uchwała nr XXXIII/244/18 w sprawie obniżenia wynagrodzenia zasadniczego wójta Gminy Brzyska oraz ustalenia dodatku funkcyjnego i specjalnego.

 

Uchwała nr XXXIII/243/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska na lata 2018-2022.

 

Uchwała nr XXXIII/242/18 w sprawie zmian do budżetu gminy  na 2018r.

 

Uchwała nr XXXIII/241/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku.

 

Uchwała nr XXXIII/240/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Brzyska za 2017r.

 

Uchwała nr XXXIII/239/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2017r .

 

Uchwała nr XXXIII/238/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzyska.

 

Uchwała nr XXXIII/237/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska.

 

Uchwała nr XXXIII/236/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach.

 

Uchwała nr XXXIII/235/18 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Brzyska.

 

Uchwała nr XXXIII/234/18 w sprawie zatwierdzenie raportu ekonomiczno – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.

 

Uchwała nr XXXIII/233/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Brzyskach.


 

Uchwały XXXII sesja.


Uchwała nr XXXII/232/18 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu pn. „ Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska.


Uchwała nr XXXII/231/18 w sprawie powierzenia obsługi projektu pn.” Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska „Centrum Usług Wspólnych Gminy Brzyska.


Uchwała nr XXXII/230/18 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.   „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Uchwała nr XXXII/229/18 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska.


Uchwała nr XXXII/228/18 w sprawie zmian do budżetu gminy.
Uchwały XXXI sesja.


Uchwała nr XXXI/227/18 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodzin na lata 2018-2020”.


Uchwała nr XXXI/226/18 w sprawie zakupu nieruchomości przez Gminę Brzyska należącej do prywatnego właściciela położonej w Błażkowej , Gmina Brzyska.


Uchwała nr XXXI/225/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Błażkowej, Gmina Brzyska na rzecz Gminy Brzyska stanowiące własność prywatną.


Uchwała nr XXXI/224/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2018r.


Uchwała nr XXXI/223/18 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Brzyska wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.


Uchwała nr XXXI/222/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska „Błażkowa II”.


Uchwała nr XXXI/221/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska.


Uchwała nr XXXI/220/18 w sprawie podziału Gminy Brzyska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Uchwała nr XXXI/219/18 w sprawie podziału Gminy Brzyska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


Uchwała nr XXXI/218/18 w sprawie zmian Statutu Gminy Brzyska.


Uchwała nr XXXI/217/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki „pomostówki” na wyprzedzające finansowanie projektu pn.” Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. I przesłana do RIO.


Uchwała nr XXXI/216/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn.” zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wróblowa”.


Uchwała nr XXXI/215/18 wsprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.


Uchwała nr XXXI/214/18 w sprawie zmian do budżetu gminy.
Uchwały XXX sesja.


Uchwała nr XXX/213/18 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Brzyska w przedmiocie wyboru wariantu rozbudowy drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło.


Uchwała nr XXX/212/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działek położonych w Błażkowej, stanowiących własność gminy Brzyska.


Uchwała nr XXX/211/18 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.


Uchwała nr XXX/210/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska i przesłana do RIO.


Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie uchwały budżetowej na 2018r.


Uchwała nr XXX/208/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Załączniki

  u_XXX_208_213_2018.zip 8,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXI_214_227_2018.zip 17,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXII_228_232_2018.zip 2,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXIII_233_244_2018.zip 17,25 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXIV_245_247_2018.zip 8,04 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXV_248_249_2018.zip 28,1 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXV_250_252_2018.zip 1,98 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_I_1_8_2018.zip 1,31 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_II_9_13_2018.zip 4,56 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_III_14_21_2018.zip 14,53 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się