2017-02-07

Uchwały 2017

Uchwały XXIX sesja.

Uchwała nr XXIX/206/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzyska i planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2018 r.


Uchwała nr XXIX/205/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Brzyskach, Gmina Brzyska nr ewid.895/2, 896/1, 898/1, 901/3, stanowiących własność Gminy Brzyska oraz sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz.ewd.899/1, 900/1, 901/1 położonych w Brzyskach ,Gmina Brzyska, stanowiące własność gminy Brzyska.


Uchwała nr XXIX/204/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Błażkowej, Gmina Brzyska nr ewid.1311/2, 1311/3, 1311/4,1311/7,1311/6,1311/14,1311/13, 1311/11, 1311/10 stanowiące własność Gminy Brzyska.


Uchwała nr XXIX/203/17 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów w postaci szlamów ze zbiorników bezodpływowych o kodzie: 20 03 04 i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o kodzie : 19 08 99 na terenie Gminy Brzyska.


Uchwała nr XXIX/202/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


Uchwała nr XXIX/201/17 w sprawie zmian Statutu SPZOZ w Brzyskach.


Uchwała nr XXIX/200/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Narkomanii na 2018r.


Uchwała nr XXIX/199/17 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej.


Uchwała nr XXIX/198/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.


Uchwały XXVIII sesja.

Uchwała Nr XXVIII/197/17 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.” Maluchy na START” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Uchwała Nr XXVIII/196/17 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Nr XXVIII/195/17 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

Uchwała Nr XXVIII/194/17 w sprawie wysokości stawek, zwolnień o poboru podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr XXVIII/193/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  dla celów obliczania podatku rolnego.

 

Uchwała Nr XXVIII/192/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.

 


Uchwały XXVII sesja.
 
Uchwała nr XXVII/181/17  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.
 
Uchwała nr XXVII/182/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
 
Uchwała nr XXVII/183/17 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXI/155/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 marca 2017r w związku z korektą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017-2023.
 
Uchwała nr XXVII/184/17 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzyska.
 
Uchwała nr XXVII/185/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. św. Maksymiliana w Wróblowej.
 
Uchwała nr XXVII/186/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach.
 
Uchwała nr XXVII/187/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana wyszyńskiego w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Kardynała wyszyńskiego w Błażkowej.
 
Uchwała nr XXVII/188/17 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów w postaci szlamów ze zbiorników bezodpływowych o kodzie: 20 03 04 i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o kodzie 19 08 99 na terenie gminy Brzyska.
 
Uchwała nr XXVII/189/17 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych należących do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” S.A z siedzibą w Rzeszowie.
 
Uchwała nr XXVII/190/17 w sprawie uchylenia własnej uchwały nr XXV/178/17 z dnia 30 sierpnia 2017r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części działki o nr ewidencyjnym 1025/05 położonej na obszarze Gminy Brzyska obręb Brzyska ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Liwocz” na okres do 30 czerwca 2024r.,na cele rekreacyjne.
 
Uchwała nr XXVII/191/17 w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska.

 
Uchwały XXVI sesja.
 
Uchwała nr XXVI/179/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.
 
Uchwała nr XXVI/180/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwały XXIV sesja.

Uchwała nr XXIV/173/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXIV/172/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Uchwała nr XXIV/171/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.

Uchwała nr XXIV/170/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.

Uchwała nr XXIV/169/17 w sprawie Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

Uchwała nr XXIV/168/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016r.Uchwały XXIII sesja.


Uchwała nr XXIII/167/17 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXI/155/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 marca 2017r.


Uchwały XXII sesja.


Uchwała nr XXII/166/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej w Kołaczycach, Gmina Kołaczyce nr ewid.1358 stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXII/165/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz spadkobierców byłej właścicielki nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnicy Dolnej, Gmina Brzyska nr ewid.227/3, 227/5 stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXII/164/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn.”Integracja społeczna w gminie Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXII/163/17 w sprawie utworzenia Zespołu szkolno-przedszkolnego w wróblowej.

Uchwała nr XXII/162/17 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach.

Uchwała nr XXII/161/17 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Błażkowej.

Uchwała nr XXII/160/17 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w wróblowej w Przedszkolu w wróblowej.

Uchwała nr XXII/159/17 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w przedszkolu w Brzyskach.

Uchwała nr XXII/158/17 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana wyszyńskiego w Błażkowej w Przedszkolu w Błażkowej.


Uchwały XXI sesja.

Uchwała nr XXI/157/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2017r.

Uchwała nr XXI/156/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Błażkowej nr ewid.1311/9 stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXI/155/17 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017-2023.

Uchwała nr XXI/154/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XXI/153/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie projektu pn.”Głęboka Modernizacja Energetyczna Budynków Użyteczności Publicznej na terenie gminy Brzyska” /SP i Gimnazjum w Błażkowej i DL w Kłodawie/.

Uchwała nr XXI/152/17 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXI/151/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.


Uchwały XX sesja.


Uchwała nr XX/150/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XX/149/17 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała nr XX/148/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska w miejscowości wróblowa i Dąbrówka „wróblowa”.


Uchwały XIX sesja.


Uchwała nr XIX/147/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a Gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XIX/146/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XIX/145/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2017r.

Uchwała nr XIX/144/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XIX/143/17 w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy na 2017r.

Załączniki

  u_XIX_143_147_2017.zip 14,32 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XX_148_150_2017.zip 3,59 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXI_151_157_2017.zip 23,35 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXII_158_166_2017.zip 25,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIII_167_2017.zip 25,24 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIV_168_173_2017.zip 1,65 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXV_174_178_2017.zip 3,53 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVI_179-180_2017.zip 4,88 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVII_181_182_2017.zip 1,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVII_183_2017.zip 26,87 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVII_184_191_2017.zip 2,05 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVIII_192_197_2017.zip 4,98 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIX_198_207_2017.zip 12,29 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się