2017-02-07

Uchwały 2017

Uchwały XXIX sesja.

Uchwała nr XXIX/206/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzyska i planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2018 r.


Uchwała nr XXIX/205/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Brzyskach, Gmina Brzyska nr ewid.895/2, 896/1, 898/1, 901/3, stanowiących własność Gminy Brzyska oraz sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz.ewd.899/1, 900/1, 901/1 położonych w Brzyskach ,Gmina Brzyska, stanowiące własność gminy Brzyska.


Uchwała nr XXIX/204/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Błażkowej, Gmina Brzyska nr ewid.1311/2, 1311/3, 1311/4,1311/7,1311/6,1311/14,1311/13, 1311/11, 1311/10 stanowiące własność Gminy Brzyska.


Uchwała nr XXIX/203/17 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów w postaci szlamów ze zbiorników bezodpływowych o kodzie: 20 03 04 i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o kodzie : 19 08 99 na terenie Gminy Brzyska.


Uchwała nr XXIX/202/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


Uchwała nr XXIX/201/17 w sprawie zmian Statutu SPZOZ w Brzyskach.


Uchwała nr XXIX/200/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Narkomanii na 2018r.


Uchwała nr XXIX/199/17 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej.


Uchwała nr XXIX/198/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.


Uchwały XXVIII sesja.

Uchwała Nr XXVIII/197/17 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.” Maluchy na START” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Uchwała Nr XXVIII/196/17 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Nr XXVIII/195/17 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

Uchwała Nr XXVIII/194/17 w sprawie wysokości stawek, zwolnień o poboru podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr XXVIII/193/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  dla celów obliczania podatku rolnego.

 

Uchwała Nr XXVIII/192/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.

 


Uchwały XXVII sesja.
 
Uchwała nr XXVII/181/17  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.
 
Uchwała nr XXVII/182/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
 
Uchwała nr XXVII/183/17 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXI/155/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 marca 2017r w związku z korektą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017-2023.
 
Uchwała nr XXVII/184/17 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzyska.
 
Uchwała nr XXVII/185/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. św. Maksymiliana w Wróblowej.
 
Uchwała nr XXVII/186/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach.
 
Uchwała nr XXVII/187/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana wyszyńskiego w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Kardynała wyszyńskiego w Błażkowej.
 
Uchwała nr XXVII/188/17 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów w postaci szlamów ze zbiorników bezodpływowych o kodzie: 20 03 04 i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o kodzie 19 08 99 na terenie gminy Brzyska.
 
Uchwała nr XXVII/189/17 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych należących do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” S.A z siedzibą w Rzeszowie.
 
Uchwała nr XXVII/190/17 w sprawie uchylenia własnej uchwały nr XXV/178/17 z dnia 30 sierpnia 2017r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części działki o nr ewidencyjnym 1025/05 położonej na obszarze Gminy Brzyska obręb Brzyska ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Liwocz” na okres do 30 czerwca 2024r.,na cele rekreacyjne.
 
Uchwała nr XXVII/191/17 w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska.

 
Uchwały XXVI sesja.
 
Uchwała nr XXVI/179/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.
 
Uchwała nr XXVI/180/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwały XXIV sesja.

Uchwała nr XXIV/173/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXIV/172/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Uchwała nr XXIV/171/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.

Uchwała nr XXIV/170/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.

Uchwała nr XXIV/169/17 w sprawie Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

Uchwała nr XXIV/168/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016r.Uchwały XXIII sesja.


Uchwała nr XXIII/167/17 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXI/155/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 marca 2017r.


Uchwały XXII sesja.


Uchwała nr XXII/166/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej w Kołaczycach, Gmina Kołaczyce nr ewid.1358 stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXII/165/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz spadkobierców byłej właścicielki nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnicy Dolnej, Gmina Brzyska nr ewid.227/3, 227/5 stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXII/164/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn.”Integracja społeczna w gminie Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXII/163/17 w sprawie utworzenia Zespołu szkolno-przedszkolnego w wróblowej.

Uchwała nr XXII/162/17 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach.

Uchwała nr XXII/161/17 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Błażkowej.

Uchwała nr XXII/160/17 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w wróblowej w Przedszkolu w wróblowej.

Uchwała nr XXII/159/17 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w przedszkolu w Brzyskach.

Uchwała nr XXII/158/17 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana wyszyńskiego w Błażkowej w Przedszkolu w Błażkowej.


Uchwały XXI sesja.

Uchwała nr XXI/157/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2017r.

Uchwała nr XXI/156/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Błażkowej nr ewid.1311/9 stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXI/155/17 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017-2023.

Uchwała nr XXI/154/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XXI/153/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie projektu pn.”Głęboka Modernizacja Energetyczna Budynków Użyteczności Publicznej na terenie gminy Brzyska” /SP i Gimnazjum w Błażkowej i DL w Kłodawie/.

Uchwała nr XXI/152/17 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXI/151/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.


Uchwały XX sesja.


Uchwała nr XX/150/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XX/149/17 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała nr XX/148/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska w miejscowości wróblowa i Dąbrówka „wróblowa”.


Uchwały XIX sesja.


Uchwała nr XIX/147/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a Gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XIX/146/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XIX/145/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2017r.

Uchwała nr XIX/144/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XIX/143/17 w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy na 2017r.

Załączniki

  u_XIX_143_147_2017.zip 14,32 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XX_148_150_2017.zip 3,59 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXI_151_157_2017.zip 23,35 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXII_158_166_2017.zip 25,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIII_167_2017.zip 25,24 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIV_168_173_2017.zip 1,65 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXV_174_178_2017.zip 3,53 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVI_179-180_2017.zip 4,88 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVII_181_182_2017.zip 1,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVII_183_2017.zip 26,87 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVII_184_191_2017.zip 2,05 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVIII_192_197_2017.zip 4,98 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIX_198_207_2017.zip 12,29 MB (zip) szczegóły pobierz