2016-11-16

Uchwały 2016

Uchwały XVIII sesja.

Uchwała nr XVIII/142/16 w sprawie przyjęcia nowego Statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach.

Uchwała nr XVIII/141/16 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Uchwała nr XVIII/140/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

Uchwała nr XVIII/139/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XVIII/138/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.

Uchwała nr XVIII/137/16 w sprawie zmieniającą uchwałę nr XVII/129/16 Rady Gminy Brzyska z dnia 30 listopada 2016r w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały XVII sesja.

Uchwała nr XVII/136/16 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XVII/135/16 w sprawie uchylenia własnej uchwały nr XVI/126/16 z dnia 28 października 2016r regulaminu meczu piłki nożnej.

Uchwała nr XVII/134/16 w sprawie wysokości stawek , zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XVII/133/16 w sprawie obniżenia  ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

Uchwała nr XVII/132/16 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzyska.

Uchwała nr XVII/131/16 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego.

Uchwała nr XVII/130/16 w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XVII/129/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.

Uchwała nr XVII/128/16 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Brzyska w przedmiocie konieczności rozbudowy drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło.Uchwały XVI sesja.

Uchwała nr XVI/127/16 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/271/14 z dnia 18 czerwca 2014r w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XVI/126/16 w sprawie ustanowienia „Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego imprezą masową”.

Uchwała nr XVI/125/16 w sprawie przyjęcia od powiatu jasielskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Uchwała nr XVI/124/16 w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego- Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

Uchwała nr XVI/123/16 w sprawie utworzenia Powiatowego- Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

Uchwała nr XVI/122/16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym zabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1778/2 położonej w Brzyskach.

Uchwała nr XVI/121/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały XV sesja.

Uchwała nr XV/120/16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Brzyskach.

Uchwała nr XV/119/16 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/271/14 z dnia 18 czerwca 2014r w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XV/118/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Brzyska na lata 2015-2022.

Uchwała nr XV/117/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Brzyska na lata 2015-2022.

Uchwała nr XV/116/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/182/13 Rady Gminy Brzyska z dnia 20 marca 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzyska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XV/115/16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dla LGD „Liwocz”.

Uchwała nr XV/114/16 w sprawie pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego.

Uchwała nr XV/113/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XV/112/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały XIV sesja.

Uchwała Nr XIV/111/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzyska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr XIV/110/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/16 Rady Gminy Brzyska z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brzyska.

Uchwała Nr XIV/109/2016 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały XIII sesja.

Uchwała nr XIII/108/16 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XIII/107/16 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Brzyska.

Uchwała nr XIII/106/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XIII/105/16 w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Brzyska do projektu „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec”.

Uchwała nr XIII/104/16 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych Gminy Brzyska.

Uchwała nr XIII/103/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Przedszkole na 5+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr XIII/102/16 w sprawie wynajmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w Wróblowej.

Uchwała nr XIII/101/16 w sprawie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.

Uchwała nr XIII/100/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej.

Uchwała nr XIII/99/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XIII/98/16 w sprawie zmian do budżetu gminy za 2016r.

Uchwała nr XIII/97/16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

Uchwała nr XIII/96/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r.Uchwały XII sesja.

Uchwała Nr XII/95/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i przeniesienie własności nieruchomości w trybie art.917 kodeksu cywilnego.

Uchwała nr XII/94/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za rok 2015.

Uchwała nr XII/93/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XII/92/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały XI sesja.

Uchwała nr XI/91/16 w sprawie uchwalenia „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brzyska”.

Uchwała nr XI/90/16 w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Brzyska na lata 2016-2020r.

Uchwała nr XI/89/16 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Uchwała nr XI/88/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XI/87/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr XI/86/16 w sprawie kryteriów przyjęcia do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzyska oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

Uchwała nr XI/85/16 w sprawie przyjęcia na lata szkolne 2016/2017 – 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzyska oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

Uchwała nr XI/84/16 w sprawie kryteriów przyjęcia do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzyska oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

Uchwała nr XI/ 83/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2016r.

Uchwała nr XI/82/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały X sesja.

Uchwała nr X/81/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brzyska Nr VIII/68/15 z dnia 30 listopada 2015 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz odpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych należących do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” SA z siedzibą w Rzeszowie.

Uchwała nr X/80/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr X/79/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy.

Uchwała nr X/78/16 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016r.

Uchwała nr X/77/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr X/76/16 w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.

Załączniki

  u_X_76_81_2016.zip 12,21 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XI_83_90_2016.zip 17,05 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XII_92_95_2016.zip 12,52 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIII_96_108_2016.zip 11,09 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIV_109_111_2016.zip 2,69 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XV_112_120_2016.zip 10,77 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XV_118_2016.zip 28,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XVI_121_127_2016.zip 11,23 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XVII_128_136_2016.zip 8,63 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XVIII_137_142_2016.zip 6,15 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się