2016-11-16

Uchwały 2016

Uchwały XVIII sesja.

Uchwała nr XVIII/142/16 w sprawie przyjęcia nowego Statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach.

Uchwała nr XVIII/141/16 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Uchwała nr XVIII/140/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

Uchwała nr XVIII/139/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XVIII/138/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.

Uchwała nr XVIII/137/16 w sprawie zmieniającą uchwałę nr XVII/129/16 Rady Gminy Brzyska z dnia 30 listopada 2016r w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały XVII sesja.

Uchwała nr XVII/136/16 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XVII/135/16 w sprawie uchylenia własnej uchwały nr XVI/126/16 z dnia 28 października 2016r regulaminu meczu piłki nożnej.

Uchwała nr XVII/134/16 w sprawie wysokości stawek , zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XVII/133/16 w sprawie obniżenia  ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

Uchwała nr XVII/132/16 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzyska.

Uchwała nr XVII/131/16 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego.

Uchwała nr XVII/130/16 w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XVII/129/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.

Uchwała nr XVII/128/16 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Brzyska w przedmiocie konieczności rozbudowy drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło.Uchwały XVI sesja.

Uchwała nr XVI/127/16 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/271/14 z dnia 18 czerwca 2014r w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XVI/126/16 w sprawie ustanowienia „Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego imprezą masową”.

Uchwała nr XVI/125/16 w sprawie przyjęcia od powiatu jasielskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Uchwała nr XVI/124/16 w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego- Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

Uchwała nr XVI/123/16 w sprawie utworzenia Powiatowego- Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

Uchwała nr XVI/122/16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym zabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1778/2 położonej w Brzyskach.

Uchwała nr XVI/121/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały XV sesja.

Uchwała nr XV/120/16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Brzyskach.

Uchwała nr XV/119/16 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/271/14 z dnia 18 czerwca 2014r w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XV/118/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Brzyska na lata 2015-2022.

Uchwała nr XV/117/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Brzyska na lata 2015-2022.

Uchwała nr XV/116/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/182/13 Rady Gminy Brzyska z dnia 20 marca 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzyska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XV/115/16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dla LGD „Liwocz”.

Uchwała nr XV/114/16 w sprawie pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego.

Uchwała nr XV/113/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XV/112/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały XIV sesja.

Uchwała Nr XIV/111/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzyska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr XIV/110/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/16 Rady Gminy Brzyska z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brzyska.

Uchwała Nr XIV/109/2016 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały XIII sesja.

Uchwała nr XIII/108/16 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XIII/107/16 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Brzyska.

Uchwała nr XIII/106/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XIII/105/16 w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Brzyska do projektu „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec”.

Uchwała nr XIII/104/16 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych Gminy Brzyska.

Uchwała nr XIII/103/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Przedszkole na 5+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr XIII/102/16 w sprawie wynajmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w Wróblowej.

Uchwała nr XIII/101/16 w sprawie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.

Uchwała nr XIII/100/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej.

Uchwała nr XIII/99/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XIII/98/16 w sprawie zmian do budżetu gminy za 2016r.

Uchwała nr XIII/97/16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

Uchwała nr XIII/96/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r.Uchwały XII sesja.

Uchwała Nr XII/95/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i przeniesienie własności nieruchomości w trybie art.917 kodeksu cywilnego.

Uchwała nr XII/94/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za rok 2015.

Uchwała nr XII/93/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XII/92/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały XI sesja.

Uchwała nr XI/91/16 w sprawie uchwalenia „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brzyska”.

Uchwała nr XI/90/16 w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Brzyska na lata 2016-2020r.

Uchwała nr XI/89/16 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Uchwała nr XI/88/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XI/87/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr XI/86/16 w sprawie kryteriów przyjęcia do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzyska oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

Uchwała nr XI/85/16 w sprawie przyjęcia na lata szkolne 2016/2017 – 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzyska oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

Uchwała nr XI/84/16 w sprawie kryteriów przyjęcia do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzyska oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

Uchwała nr XI/ 83/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2016r.

Uchwała nr XI/82/16 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.Uchwały X sesja.

Uchwała nr X/81/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brzyska Nr VIII/68/15 z dnia 30 listopada 2015 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz odpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych należących do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” SA z siedzibą w Rzeszowie.

Uchwała nr X/80/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr X/79/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy.

Uchwała nr X/78/16 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016r.

Uchwała nr X/77/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr X/76/16 w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.

Załączniki

  u_X_76_81_2016.zip 12,21 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XI_83_90_2016.zip 17,05 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XII_92_95_2016.zip 12,52 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIII_96_108_2016.zip 11,09 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIV_109_111_2016.zip 2,69 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XV_112_120_2016.zip 10,77 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XV_118_2016.zip 28,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XVI_121_127_2016.zip 11,23 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XVII_128_136_2016.zip 8,63 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XVIII_137_142_2016.zip 6,15 MB (zip) szczegóły pobierz