2016-11-16

Uchwały 2015

Uchwały IX sesja.

Uchwała nr IX/75/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji z budżetu gminy dla szkół oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Brzyska.

Uchwała nr IX/74/15 w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej.

Uchwała nr IX/73/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr IX/72/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej.

Uchwała nr IX/71/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała nr IX/70/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.


Plan gospodarki niskoemisyjnej.
 Uchwały VIII sesja.

Uchwała nr VIII/69/15 w sprawie upoważnienie wójta Gminy Brzyska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.

Uchwała nr VIII/68/15 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Brzyska oraz zakupu nieruchomości należących do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” Rzeszów.

Uchwała nr VIII/67/15 w sprawie zajęcia pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie gminy Brzyska.

Uchwała nr VIII/66/15 w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn” Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313 R Jasło –Błażkowa- Jodłowa w km 6+015 – 6+115 strona lewa w miejscowości Dąbrówka”.

Uchwała nr VIII/65/15 wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

Uchwała nr VIII/64/15 wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

Uchwała nr VIII/63/15 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Uchwała nr VIII/62/15 w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała nr VIII/61/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

Uchwała nr VIII/60/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.Uchwały VII sesja.

Uchwała nr VII/59/15 w sprawie rocznego programu współpracy na 2016r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr VII/58/15 w sprawie ustalenia Statutu GOPS.

Uchwała nr VII/57/15 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza wisłoki w Jaśle.

Uchwała nr VII/56/15 w sprawie powołania ławnika do Sądu Rejonowego w Jaśle.

Uchwała nr VII/55/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr VII/54/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.Uchwały VI sesja.

Uchwała nr VI/53/15 w sprawie zmiany uchwały nr XX/118/2000 Rady Gminy Brzyska z dnia 8 czerwca 2000r w sprawie utworzenia stowarzyszenia samorządów terytorialnych województwa Podkarpackiego.

Uchwała nr VI/52/15 w sprawie zaciągnięcia od Komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Uchwała nr VI/51/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała nr VI/50/15 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow.54m2 położonego na parterze budynku Urzędu Gminy w Brzyskach na cele usługowe.

Uchwała nr VI/49/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015r.

Uchwała nr VI/48/15 w sprawie zmiany do wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2015-2020.

Uchwała nr VI/47/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.


Uchwała nr VI/46/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Brzyska w miejscowości wróblowa i Dąbrówka ”wróblowa”.Uchwały V sesja.

Uchwała nr V/45/15 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza wisłoki w Jaśle.

Uchwała nr V/44/15 w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brzyska na lata 2015-2020.

Uchwała nr V/43/15 w sprawie szczegółowych zasad udzielania schronienia osobom i rodzinom tego pozbawionych oraz zasad ponoszenia odpłatności.

Uchwała nr V/42/15 w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr V/41/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za rok 2014.

Uchwała nr V/40/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Brzyskach.

Uchwała nr V/39/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

Uchwała nr V/38/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej.

Uchwała nr V/37/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr V/36/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Uchwała nr V/35/15 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2014r.

Uchwała nr V/34/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014r.Uchwały IV sesja.

Uchwała nr IV/33/15 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych gminy.

Uchwała nr IV/32/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr IV/31/15 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr IV/30/15 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy w Brzysakch w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr IV/29/15 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Brzyska oraz zasad zwolnienia z tych zajęć.

Uchwała nr IV/28/15 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy w Brzyskach w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Brzyska oraz zasad zwolnienia z tych zajęć.

Uchwała nr IV/27/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2015r.

Uchwała nr IV/26/15 w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Uchwała nr IV/25/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr IV/24/15 w sprawie wytypowania przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Brzyska.

Uchwala nr IV/23/15 w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Brzyska.

Uchwała nr IV/22/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Uchwała nr IV/21/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr IV/20/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.


 
Uchwały III sesja.

Uchwała nr III/19/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr III/18/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/11 Rady Gminy Brzyska z dnia 9 listopada 2011r w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Uchwała nr III/17/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.

Uchwała nr III/16/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzyska i planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015r.

Uchwała nr III/15/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr III/14/15 Uchwała budżetowa na 2015r.

Uchwała nr III/13/15 w sprawie przyjęcia” Gminnego programu wspierania rodzin na lata 2015-2017.

Załączniki

  u_III_13_19_2015.zip 28,95 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_IV_20_33_2015.zip 15,57 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_V_34_45_2015.zip 9,72 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VI_46_53_2015.zip 6,98 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VII_54_59_2015.zip 11,63 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VIII_61_69_2015.zip 7,85 MB (zip) szczegóły pobierz