2016-11-16

Uchwały 2015

Uchwały IX sesja.

Uchwała nr IX/75/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji z budżetu gminy dla szkół oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Brzyska.

Uchwała nr IX/74/15 w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej.

Uchwała nr IX/73/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr IX/72/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej.

Uchwała nr IX/71/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała nr IX/70/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.


Plan gospodarki niskoemisyjnej.
 Uchwały VIII sesja.

Uchwała nr VIII/69/15 w sprawie upoważnienie wójta Gminy Brzyska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.

Uchwała nr VIII/68/15 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Brzyska oraz zakupu nieruchomości należących do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” Rzeszów.

Uchwała nr VIII/67/15 w sprawie zajęcia pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie gminy Brzyska.

Uchwała nr VIII/66/15 w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn” Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313 R Jasło –Błażkowa- Jodłowa w km 6+015 – 6+115 strona lewa w miejscowości Dąbrówka”.

Uchwała nr VIII/65/15 wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

Uchwała nr VIII/64/15 wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

Uchwała nr VIII/63/15 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Uchwała nr VIII/62/15 w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała nr VIII/61/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

Uchwała nr VIII/60/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.Uchwały VII sesja.

Uchwała nr VII/59/15 w sprawie rocznego programu współpracy na 2016r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr VII/58/15 w sprawie ustalenia Statutu GOPS.

Uchwała nr VII/57/15 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza wisłoki w Jaśle.

Uchwała nr VII/56/15 w sprawie powołania ławnika do Sądu Rejonowego w Jaśle.

Uchwała nr VII/55/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr VII/54/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.Uchwały VI sesja.

Uchwała nr VI/53/15 w sprawie zmiany uchwały nr XX/118/2000 Rady Gminy Brzyska z dnia 8 czerwca 2000r w sprawie utworzenia stowarzyszenia samorządów terytorialnych województwa Podkarpackiego.

Uchwała nr VI/52/15 w sprawie zaciągnięcia od Komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Uchwała nr VI/51/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała nr VI/50/15 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow.54m2 położonego na parterze budynku Urzędu Gminy w Brzyskach na cele usługowe.

Uchwała nr VI/49/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015r.

Uchwała nr VI/48/15 w sprawie zmiany do wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2015-2020.

Uchwała nr VI/47/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.


Uchwała nr VI/46/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Brzyska w miejscowości wróblowa i Dąbrówka ”wróblowa”.Uchwały V sesja.

Uchwała nr V/45/15 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza wisłoki w Jaśle.

Uchwała nr V/44/15 w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brzyska na lata 2015-2020.

Uchwała nr V/43/15 w sprawie szczegółowych zasad udzielania schronienia osobom i rodzinom tego pozbawionych oraz zasad ponoszenia odpłatności.

Uchwała nr V/42/15 w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr V/41/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za rok 2014.

Uchwała nr V/40/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Brzyskach.

Uchwała nr V/39/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

Uchwała nr V/38/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej.

Uchwała nr V/37/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr V/36/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.

Uchwała nr V/35/15 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2014r.

Uchwała nr V/34/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014r.Uchwały IV sesja.

Uchwała nr IV/33/15 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych gminy.

Uchwała nr IV/32/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr IV/31/15 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr IV/30/15 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy w Brzysakch w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr IV/29/15 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Brzyska oraz zasad zwolnienia z tych zajęć.

Uchwała nr IV/28/15 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy w Brzyskach w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Brzyska oraz zasad zwolnienia z tych zajęć.

Uchwała nr IV/27/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2015r.

Uchwała nr IV/26/15 w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Uchwała nr IV/25/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr IV/24/15 w sprawie wytypowania przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Brzyska.

Uchwala nr IV/23/15 w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Brzyska.

Uchwała nr IV/22/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Uchwała nr IV/21/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr IV/20/15 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015r.


 
Uchwały III sesja.

Uchwała nr III/19/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr III/18/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/11 Rady Gminy Brzyska z dnia 9 listopada 2011r w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Uchwała nr III/17/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.

Uchwała nr III/16/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzyska i planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015r.

Uchwała nr III/15/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr III/14/15 Uchwała budżetowa na 2015r.

Uchwała nr III/13/15 w sprawie przyjęcia” Gminnego programu wspierania rodzin na lata 2015-2017.

Załączniki

  u_III_13_19_2015.zip 28,95 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_IV_20_33_2015.zip 15,57 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_V_34_45_2015.zip 9,72 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VI_46_53_2015.zip 6,98 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VII_54_59_2015.zip 11,63 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VIII_61_69_2015.zip 7,85 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się