2016-11-16

Uchwały 2014

Uchwały II sesja.

Uchwała nr II/12/14 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Uchwała nr II/11/14 w sprawie zmieniany uchwały nr XLIII/288/14 z dnia 5 listopada 2014r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej.

Uchwała nr II/10/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr II/9/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.Uchwały I sesja.

Uchwała nr I/8/14 w sprawie upoważnienia wójta Gminy Brzyska do zaciągania zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego.

Uchwała nr I/7/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr I/6/14 w sprawie powołania komisji Socjalnej.

Uchwała nr I/5/14 w sprawie powołania komisji Rozwoju i Promocji Gminy.

Uchwała nr I/4/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr I/3/14 w sprawie powołania komisji-Finansowo-Budżetowej.

Uchwała nr I/2/14 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy.

Uchwała nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.Uchwały XLIII sesja.

Uchwała nr XLIII/289/14 w sprawie upoważnienia wójta Gminy Brzyska do podpisania umowy o przyznanie nr 00015-8921-UM09000048/14 dla operacji pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i studni na terenie Gminy Brzyska oraz zakupu sprzętu współfinansowanej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROw na lata 2007-2013 oraz zaciągnięcia  zobowiązania wekslowego na jej zabezpieczenie.

Uchwala nr XLIII/288/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwala nr XLIII/287/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XLIII/286/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XLIII/285/14 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr XLIII/284/14 w sprawie uchwalenia Oceny Aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzyska oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XLIII/283/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XLIII/282/14 w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu dodatku energetycznego.

Uchwała nr XLIII/281/14 w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Uchwała nr XLIII/280/14 w  sprawie :wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XLIII/279/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.


Uchwały XLII sesja.

Uchwała nr XLII/278/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Brzyska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała  nr XLII/277/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Brzyska na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała nr XLII/276/14 w sprawie udzielenia bezprocentowej pożyczki dla „Liwoczanka” Stowarzyszenia Kobiet Gminy Brzyska na realizację operacji współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała nr XLII/275/14 w  sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała nr XLII/274/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2014r.

Uchwała nr XLII/273/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XLII/272/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.Uchwały XLI sesja.

Uchwała nr XLI/271/14 w sprawie zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XLI/270/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014r.

Uchwała nr XLI/269/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała nr XLI/268/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XLI/267/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XLI/266/14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Brzyska za 2013 rok.

Uchwała nr XLI/265/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r.Uchwały XL sesja.

Uchwała nr XL/264/14 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzyska.

Uchwała nr XL/263/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XL/262/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.Uchwały XXIX sesja.

Uchwała nr XXXIX/261/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r.

Uchwała nr XXXIX/260/14 Uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXIX/259/14 w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Brzyska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Uchwała nr XXXIX/258/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2014r.

Uchwała nr XXXIX/257/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXIX/256/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XXXIX/255/14 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Gospodarki wodno- ściekowej Gminy Brzyska.Uchwały XXXVIII sesja.

Uchwała nr XXXVIII/254/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Sali gimnastycznej w miejscowości Lipnica Dolna budowanej przez Gminę Brzyska.

Uchwała nr XXXVIII/253/14 w sprawie ustalenia zasad trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXVIII/252/14 w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Brzyska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Uchwała nr XXXVIII/251/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XXXVIII/250/14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na rok 2014.

Uchwała nr XXXVIII/249/14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXVIII/248/14 uchwała Budżetowa na rok 2014.

Załączniki

  u_XXXVIII_248_254_2014.zip 13,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXIX_255_261_2014.zip 7,4 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XL_262_264_2014.zip 1,29 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XLI_265_271_2014.zip 8,48 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XLII_272_278_2014.zip 8,97 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XLIII_279_289_2014.zip 12,97 MB (zip) szczegóły pobierz