2016-11-16

Uchwały 2014

Uchwały II sesja.

Uchwała nr II/12/14 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Uchwała nr II/11/14 w sprawie zmieniany uchwały nr XLIII/288/14 z dnia 5 listopada 2014r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej.

Uchwała nr II/10/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr II/9/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.Uchwały I sesja.

Uchwała nr I/8/14 w sprawie upoważnienia wójta Gminy Brzyska do zaciągania zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego.

Uchwała nr I/7/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr I/6/14 w sprawie powołania komisji Socjalnej.

Uchwała nr I/5/14 w sprawie powołania komisji Rozwoju i Promocji Gminy.

Uchwała nr I/4/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr I/3/14 w sprawie powołania komisji-Finansowo-Budżetowej.

Uchwała nr I/2/14 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy.

Uchwała nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.Uchwały XLIII sesja.

Uchwała nr XLIII/289/14 w sprawie upoważnienia wójta Gminy Brzyska do podpisania umowy o przyznanie nr 00015-8921-UM09000048/14 dla operacji pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i studni na terenie Gminy Brzyska oraz zakupu sprzętu współfinansowanej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROw na lata 2007-2013 oraz zaciągnięcia  zobowiązania wekslowego na jej zabezpieczenie.

Uchwala nr XLIII/288/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwala nr XLIII/287/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XLIII/286/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XLIII/285/14 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr XLIII/284/14 w sprawie uchwalenia Oceny Aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzyska oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XLIII/283/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XLIII/282/14 w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu dodatku energetycznego.

Uchwała nr XLIII/281/14 w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Uchwała nr XLIII/280/14 w  sprawie :wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XLIII/279/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.


Uchwały XLII sesja.

Uchwała nr XLII/278/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Brzyska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała  nr XLII/277/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Brzyska na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała nr XLII/276/14 w sprawie udzielenia bezprocentowej pożyczki dla „Liwoczanka” Stowarzyszenia Kobiet Gminy Brzyska na realizację operacji współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała nr XLII/275/14 w  sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała nr XLII/274/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2014r.

Uchwała nr XLII/273/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XLII/272/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.Uchwały XLI sesja.

Uchwała nr XLI/271/14 w sprawie zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XLI/270/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014r.

Uchwała nr XLI/269/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała nr XLI/268/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XLI/267/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XLI/266/14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Brzyska za 2013 rok.

Uchwała nr XLI/265/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r.Uchwały XL sesja.

Uchwała nr XL/264/14 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzyska.

Uchwała nr XL/263/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XL/262/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.Uchwały XXIX sesja.

Uchwała nr XXXIX/261/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r.

Uchwała nr XXXIX/260/14 Uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXIX/259/14 w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Brzyska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Uchwała nr XXXIX/258/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2014r.

Uchwała nr XXXIX/257/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXIX/256/14 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XXXIX/255/14 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Gospodarki wodno- ściekowej Gminy Brzyska.Uchwały XXXVIII sesja.

Uchwała nr XXXVIII/254/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Sali gimnastycznej w miejscowości Lipnica Dolna budowanej przez Gminę Brzyska.

Uchwała nr XXXVIII/253/14 w sprawie ustalenia zasad trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXVIII/252/14 w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Brzyska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Uchwała nr XXXVIII/251/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XXXVIII/250/14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na rok 2014.

Uchwała nr XXXVIII/249/14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXVIII/248/14 uchwała Budżetowa na rok 2014.

Załączniki

  u_XXXVIII_248_254_2014.zip 13,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXIX_255_261_2014.zip 7,4 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XL_262_264_2014.zip 1,29 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XLI_265_271_2014.zip 8,48 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XLII_272_278_2014.zip 8,97 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XLIII_279_289_2014.zip 12,97 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się