2016-11-16

Uchwały 2013

Uchwały XXXVII sesja.

Uchwała nr XXXVII/247/13 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego usprawniającego do korzystania z pomocy objętej dofinansowaniem w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXXVII/246/13 w sprawie przystąpienia do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania”Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020”.

Uchwała nr XXXVII/245/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy i planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2014r.

Uchwała nr XXXVII/244/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r.

Uchwała nr XXXVII/243/13 w sprawie powołania komisji Socjalnej.

Uchwała nr XXXVII/242/13 w sprawie powołania komisji Rozwoju i Promocji Gminy.

Uchwała nr XXXVII/241/13 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XXXVII/240/13 w sprawie powołania Komisji Budżetowej.

Uchwała nr XXXVII/239/13 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Brzyska na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXXVII/238/13 w sprawie zatwierdzenie i przyjęcia do realizacji projektu pt.”Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr XXXVII/237/13 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXXVII/236/13 w sprawie przyjęcia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.

Uchwała nr XXXVII/235/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska na 2013r.

Uchwała nr XXXVII/235/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska na 2013r.

Uchwała nr XXXVII/234/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.


 
Uchwały XXXVI sesja.
Uchwały 271-233.Uchwały XXXV sesja.
Uchwały 221-226.Uchwały XXXIV sesja.

Uchwała nr XXXIV/220/13 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół dla których Gmina Brzyska jest organem prowadzącym.

Uchwała nr XXXIV/219/13 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała nr XXXIV/218/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXIV/217/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.Uchwały XXXIII sesja.

Uchwała nr XXXIII/216/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXIII/215/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.

Uchwała nr XXXIII/214/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska”.

Uchwała nr XXXIII/213/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej.Uchwały XXXII sesja.

Uchwała nr XXXII/212/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ramowego porozumienia dotyczącego wspólnego działania przy realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Uchwała nr XXXII/211/13 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXII/210/13 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała nr XXXII/209/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXII/208/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.

Uchwała nr XXXII/207/13 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2012r.

Uchwała nr XXXII/206/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2012r.


 
Uchwały XXXI sesja.

Uchwała nr XXXI/205/13 w sprawie zmiany do Uchwały nr XXX/191/13 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.

Uchwała nr XXXI/204/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn”Jasielska Strefa Usług Publicznych”.

Uchwała nr XXXI/203/13 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Liwocz w związku z realizacją projektu „ATLAS” - Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem”.

Uchwała nr XXXI/202/13 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIwOCZ” w związku z realizacją projektu „ATLAS- Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem”.

Uchwała nr XXXI/201/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXI/200/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.


 
Uchwały XXX sesja.

Uchwała nr XXX/199/13 w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXX/198/13 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXX/197/13 w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Brzyska.

Uchwała nr XXX/196/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2013r.

Uchwała nr XXX/195/13 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXX/194/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXX/193/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała nr XXX/192/13 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XXX/191/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.

Uchwała nr XXX/190/13 w sprawie zmian Statutu SPZOZ w Brzyskach.

Uchwała nr XXX/189/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Brzyskach.Uchwały XXIX sesja.

Uchwała nr XXIX/188/13 w sprawie zmiany wzoru dekaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIX/187/13 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/155/12 Rady Gminy Brzyska z dnia 28 listopada 2012r w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXIX/186/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXIX/185/13 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza wisłoki w Jaśle.

Uchwała nr XXIX/184/12 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pod tytułem „Czas na aktywność w gminie Brzyska” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr XXIX/183/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014r.

Uchwała nr XXIX/182/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  na terenie Gminy Brzyska,których właścicielem lun zarządzającym jest Gmina Brzyska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XXIX/181/13 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gruntów gminnych służebnością przesyłu dla przeprowadzenia sieci telekomunikacyjnej.

Uchwała nr XXIX/180/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XXIX/179/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.


 
Uchwały XXVIII sesja.

Uchwała Intencyjna nr XXVIII/178/13 w sprawie wyrażenia zgody na podjecie czynności mającej na celu budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1313R relacji Jasło-Jodłowa z drogą gminną nr ewid.190 w Dąbrówce.

Uchwała nr XXVIII/177/13 w sprawie podziału gminy Brzyska na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów i granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała nr XXVIII/176/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XXVIII/175/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XXVIII/174/13 Uchwała budżetowa na 2013r.

Załączniki

  u_XXVIII_174_178_2013.zip 11,3 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIX_179_188_2013.zip 10,99 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXX_189_199_2013.zip 10,54 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXI_200_205_2013.zip 2,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXII_206-212_2013.zip 7,36 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXIII_213_218_2013.zip 11,1 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXIV_219_220_2013.zip 413,33 KB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXV_221_226_2013.zip 3,78 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXVI_227_233_2013.zip 4,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXVII_234_247_2013.zip 10,26 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się