2016-11-16

Uchwały 2013

Uchwały XXXVII sesja.

Uchwała nr XXXVII/247/13 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego usprawniającego do korzystania z pomocy objętej dofinansowaniem w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXXVII/246/13 w sprawie przystąpienia do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania”Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020”.

Uchwała nr XXXVII/245/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy i planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2014r.

Uchwała nr XXXVII/244/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r.

Uchwała nr XXXVII/243/13 w sprawie powołania komisji Socjalnej.

Uchwała nr XXXVII/242/13 w sprawie powołania komisji Rozwoju i Promocji Gminy.

Uchwała nr XXXVII/241/13 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XXXVII/240/13 w sprawie powołania Komisji Budżetowej.

Uchwała nr XXXVII/239/13 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Brzyska na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXXVII/238/13 w sprawie zatwierdzenie i przyjęcia do realizacji projektu pt.”Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr XXXVII/237/13 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXXVII/236/13 w sprawie przyjęcia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.

Uchwała nr XXXVII/235/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska na 2013r.

Uchwała nr XXXVII/235/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska na 2013r.

Uchwała nr XXXVII/234/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.


 
Uchwały XXXVI sesja.
Uchwały 271-233.Uchwały XXXV sesja.
Uchwały 221-226.Uchwały XXXIV sesja.

Uchwała nr XXXIV/220/13 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół dla których Gmina Brzyska jest organem prowadzącym.

Uchwała nr XXXIV/219/13 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała nr XXXIV/218/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXIV/217/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.Uchwały XXXIII sesja.

Uchwała nr XXXIII/216/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXIII/215/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.

Uchwała nr XXXIII/214/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska”.

Uchwała nr XXXIII/213/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej.Uchwały XXXII sesja.

Uchwała nr XXXII/212/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ramowego porozumienia dotyczącego wspólnego działania przy realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Uchwała nr XXXII/211/13 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXII/210/13 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała nr XXXII/209/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXII/208/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.

Uchwała nr XXXII/207/13 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2012r.

Uchwała nr XXXII/206/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2012r.


 
Uchwały XXXI sesja.

Uchwała nr XXXI/205/13 w sprawie zmiany do Uchwały nr XXX/191/13 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.

Uchwała nr XXXI/204/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn”Jasielska Strefa Usług Publicznych”.

Uchwała nr XXXI/203/13 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Liwocz w związku z realizacją projektu „ATLAS” - Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem”.

Uchwała nr XXXI/202/13 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIwOCZ” w związku z realizacją projektu „ATLAS- Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem”.

Uchwała nr XXXI/201/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXXI/200/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.


 
Uchwały XXX sesja.

Uchwała nr XXX/199/13 w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXX/198/13 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXX/197/13 w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Brzyska.

Uchwała nr XXX/196/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2013r.

Uchwała nr XXX/195/13 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXX/194/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXX/193/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała nr XXX/192/13 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XXX/191/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.

Uchwała nr XXX/190/13 w sprawie zmian Statutu SPZOZ w Brzyskach.

Uchwała nr XXX/189/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Brzyskach.Uchwały XXIX sesja.

Uchwała nr XXIX/188/13 w sprawie zmiany wzoru dekaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIX/187/13 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/155/12 Rady Gminy Brzyska z dnia 28 listopada 2012r w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXIX/186/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXIX/185/13 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza wisłoki w Jaśle.

Uchwała nr XXIX/184/12 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pod tytułem „Czas na aktywność w gminie Brzyska” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr XXIX/183/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014r.

Uchwała nr XXIX/182/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  na terenie Gminy Brzyska,których właścicielem lun zarządzającym jest Gmina Brzyska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XXIX/181/13 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gruntów gminnych służebnością przesyłu dla przeprowadzenia sieci telekomunikacyjnej.

Uchwała nr XXIX/180/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XXIX/179/13 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r.


 
Uchwały XXVIII sesja.

Uchwała Intencyjna nr XXVIII/178/13 w sprawie wyrażenia zgody na podjecie czynności mającej na celu budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1313R relacji Jasło-Jodłowa z drogą gminną nr ewid.190 w Dąbrówce.

Uchwała nr XXVIII/177/13 w sprawie podziału gminy Brzyska na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów i granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała nr XXVIII/176/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XXVIII/175/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała nr XXVIII/174/13 Uchwała budżetowa na 2013r.

Załączniki

  u_XXVIII_174_178_2013.zip 11,3 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIX_179_188_2013.zip 10,99 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXX_189_199_2013.zip 10,54 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXI_200_205_2013.zip 2,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXII_206-212_2013.zip 7,36 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXIII_213_218_2013.zip 11,1 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXIV_219_220_2013.zip 413,33 KB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXV_221_226_2013.zip 3,78 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXVI_227_233_2013.zip 4,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXXVII_234_247_2013.zip 10,26 MB (zip) szczegóły pobierz