2016-11-16

Uchwały 2012


Uchwała Nr XXVII/173/12 w sprawie przyjęcia przez gminę Brzyska od powiatu jasieleskiego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Uchwała Nr XXVII/172/12 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.Razem przeciw wykluczeniu”.

Uchwała Nr XXVII/171/12 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.”Lepszy Start w Przyszłość”.

Uchwała Nr XXVII/170/12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Brzyska,które nie wygasają z końcem roku 2012.

Uchwała Nr XXVII/169/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy.

Uchwała Nr XXVII/168/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XXVII/167/12 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXVII/166/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXVII/165/12 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXVII/164/12 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r.

Uchwała Nr XXVII/163/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska.Uchwały XXVI sesja.

Uchwała Nr XXVI/162/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXVI/161/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.Uchwały XXV sesja.

Uchwała Nr XXV/160/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXV/159/12 w sprawie: zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2012.

Uchwała Nr XXV/158/12 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXV/157/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzyska i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXV/156/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Brzyska

Uchwała Nr XXV/155/12 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez włascicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXV/154/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XXV/153/12 w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/152/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

Uchwała nr XXV/151/12 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/150/12 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.Uchwały XXIV sesja.

Uchwała Nr XXIV/149/12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w roku 2013 dla projektu pn.”Jasielska strefa usług publicznych”.

Uchwała Nr XXIV/148/12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2013 na realizację zadania pn.”Utwardzenie drogi dojazdowej do budynku OSP w Kłodawie”.

Uchwała Nr XXIV/147/12 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr XXIV/146/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/259/10 Rady Gminy Brzyska w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr XXIV/145/12 w sprawie podziału Gminy Brzyska na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXIV/144/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXIV/143/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.
 


 
Uchwały XXIII sesja.

Uchwała Nr XXIII/142/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/132/12 Rady Gminy Brzyska z dnia 17 sierpnia 2012r w sprawie ustalenia trybu udzielania , rozliczania dotacji, udzielanej z budżetu Gminy Brzyska na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Uchwała Nr XXIII/141/12 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Brzyskach
stanowiącą mienie komunalne Gminy Brzyska na nieruchomość położoną w Brzyskach stanowiącą własność Pani Doroty Kita

Uchwała Nr XXIII/140/12 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brzyska do podpisania umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz do wystąpienia weksla in blanco na jej zabezpieczenie.

Uchwała Nr XXIII/139/12 w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn.”Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313 R Jasło- Błażkowa -gr.wojew./Jodłowa/ z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną.

Uchwała Nr XXIII/138/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXIII/137/12 w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2012r.Uchwały XXII sesja.

Uchwała Nr XXII/136/12 w upoważnienie Wójta Gminy Brzyska do podpisania umowy o przyznanie pomocy nr 00076-6921 UM0900041/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz wystawienia weksla in blanco na jej zabezpieczenie.

Uchwała Nr XXII/135/12 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała nr XXII/134/12 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/133/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXII/132/12 w sprawie ustalenia trybu udzielania rozliczania dotacji, udzielanej z budżetu Gminy Brzyska na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkól publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.Uchwały XXI sesja.

Uchwała Nr XXI/131/12 w sprawie ustalenia pełnomocnika do występowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brzyska Nr XIX/118/12 z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała Nr XXI/130/12 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy Brzyska z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXI/129/12 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzyska oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała Nr XXI/128/12 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzyska.

Uchwała Nr XXI/127/12 w sprawie zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.

Uchwała Nr XXI/126/12 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/125/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXI/124/12 w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2012.

Uchwała Nr XXI/123/12 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2011r.

Uchwała Nr XXI/122/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2011r.

Uchwały XX sesja.
 Uchwały XIX sesja.Uchwały XVIII sesja.Uchwały XVII sesja.

Uchwała Nr XVII/107/12 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej

Uchwała Nr XVII/106/12 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność pracowników Oświaty i Wychowania w jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy w Brzyskach w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu szkół w Lipnicy Dolnej.

Uchwała Nr XVII/105/12 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Forum Związków Zawodowych opiniującego negatywnie projekt uchwały rady Gminy w Brzyskach w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w  skład Zespołu szkół w Lipnicy Dolnej

Uchwała Nr XVII/104/12 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarz adu Oddziału w Brzyskach opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy w Brzyskach w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej.

Uchwała Nr XVII/103/12 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pod tytułem „Czas na aktywność w Gminie Brzyska” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XVII/102/12 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.Uchwały XVI sesja.

Uchwała Nr XVI/101/12 w sprawie przystąpienia przez Gminę Brzyska do partnerstwa w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego na dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011.

Uchwała Nr XVI/100/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr XVI/99/12 w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XVI/98/12 Uchwała budżetowa na 2012r.

Załączniki

  u_XVI_98_101_2012.zip 5,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XVII_102_107_2012.zip 1,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XVIII_108_116_2012.zip 2,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIX_117_118_2012.zip 481,74 KB (zip) szczegóły pobierz
  u_XX_119_121_2012.zip 4,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXI_122_130_2012.zip 2 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXII_131_136_2012.zip 2,99 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIII_137_142_2012.zip 3,71 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIV_143_149_2012.zip 3,76 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXV_151_160_2012.zip 3,12 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVI_161_162_2012.zip 1,55 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVII_163_173_2012.zip 4,69 MB (zip) szczegóły pobierz