2016-11-16

Uchwały 2012


Uchwała Nr XXVII/173/12 w sprawie przyjęcia przez gminę Brzyska od powiatu jasieleskiego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Uchwała Nr XXVII/172/12 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.Razem przeciw wykluczeniu”.

Uchwała Nr XXVII/171/12 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.”Lepszy Start w Przyszłość”.

Uchwała Nr XXVII/170/12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Brzyska,które nie wygasają z końcem roku 2012.

Uchwała Nr XXVII/169/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy.

Uchwała Nr XXVII/168/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XXVII/167/12 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXVII/166/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXVII/165/12 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXVII/164/12 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r.

Uchwała Nr XXVII/163/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska.Uchwały XXVI sesja.

Uchwała Nr XXVI/162/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXVI/161/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.Uchwały XXV sesja.

Uchwała Nr XXV/160/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXV/159/12 w sprawie: zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2012.

Uchwała Nr XXV/158/12 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXV/157/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzyska i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXV/156/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Brzyska

Uchwała Nr XXV/155/12 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez włascicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXV/154/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XXV/153/12 w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/152/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

Uchwała nr XXV/151/12 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/150/12 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.Uchwały XXIV sesja.

Uchwała Nr XXIV/149/12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w roku 2013 dla projektu pn.”Jasielska strefa usług publicznych”.

Uchwała Nr XXIV/148/12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2013 na realizację zadania pn.”Utwardzenie drogi dojazdowej do budynku OSP w Kłodawie”.

Uchwała Nr XXIV/147/12 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr XXIV/146/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/259/10 Rady Gminy Brzyska w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr XXIV/145/12 w sprawie podziału Gminy Brzyska na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXIV/144/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXIV/143/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.
 


 
Uchwały XXIII sesja.

Uchwała Nr XXIII/142/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/132/12 Rady Gminy Brzyska z dnia 17 sierpnia 2012r w sprawie ustalenia trybu udzielania , rozliczania dotacji, udzielanej z budżetu Gminy Brzyska na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Uchwała Nr XXIII/141/12 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Brzyskach
stanowiącą mienie komunalne Gminy Brzyska na nieruchomość położoną w Brzyskach stanowiącą własność Pani Doroty Kita

Uchwała Nr XXIII/140/12 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brzyska do podpisania umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz do wystąpienia weksla in blanco na jej zabezpieczenie.

Uchwała Nr XXIII/139/12 w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn.”Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313 R Jasło- Błażkowa -gr.wojew./Jodłowa/ z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną.

Uchwała Nr XXIII/138/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała Nr XXIII/137/12 w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2012r.Uchwały XXII sesja.

Uchwała Nr XXII/136/12 w upoważnienie Wójta Gminy Brzyska do podpisania umowy o przyznanie pomocy nr 00076-6921 UM0900041/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz wystawienia weksla in blanco na jej zabezpieczenie.

Uchwała Nr XXII/135/12 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała nr XXII/134/12 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/133/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXII/132/12 w sprawie ustalenia trybu udzielania rozliczania dotacji, udzielanej z budżetu Gminy Brzyska na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkól publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.Uchwały XXI sesja.

Uchwała Nr XXI/131/12 w sprawie ustalenia pełnomocnika do występowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brzyska Nr XIX/118/12 z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała Nr XXI/130/12 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy Brzyska z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXI/129/12 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzyska oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała Nr XXI/128/12 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzyska.

Uchwała Nr XXI/127/12 w sprawie zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.

Uchwała Nr XXI/126/12 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/125/12 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXI/124/12 w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2012.

Uchwała Nr XXI/123/12 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2011r.

Uchwała Nr XXI/122/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2011r.

Uchwały XX sesja.
 Uchwały XIX sesja.Uchwały XVIII sesja.Uchwały XVII sesja.

Uchwała Nr XVII/107/12 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej

Uchwała Nr XVII/106/12 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność pracowników Oświaty i Wychowania w jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy w Brzyskach w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu szkół w Lipnicy Dolnej.

Uchwała Nr XVII/105/12 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Forum Związków Zawodowych opiniującego negatywnie projekt uchwały rady Gminy w Brzyskach w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w  skład Zespołu szkół w Lipnicy Dolnej

Uchwała Nr XVII/104/12 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarz adu Oddziału w Brzyskach opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy w Brzyskach w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej.

Uchwała Nr XVII/103/12 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pod tytułem „Czas na aktywność w Gminie Brzyska” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XVII/102/12 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.Uchwały XVI sesja.

Uchwała Nr XVI/101/12 w sprawie przystąpienia przez Gminę Brzyska do partnerstwa w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego na dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011.

Uchwała Nr XVI/100/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr XVI/99/12 w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XVI/98/12 Uchwała budżetowa na 2012r.

Załączniki

  u_XVI_98_101_2012.zip 5,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XVII_102_107_2012.zip 1,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XVIII_108_116_2012.zip 2,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIX_117_118_2012.zip 481,74 KB (zip) szczegóły pobierz
  u_XX_119_121_2012.zip 4,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXI_122_130_2012.zip 2 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXII_131_136_2012.zip 2,99 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIII_137_142_2012.zip 3,71 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIV_143_149_2012.zip 3,76 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXV_151_160_2012.zip 3,12 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVI_161_162_2012.zip 1,55 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXVII_163_173_2012.zip 4,69 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się