2016-11-16

Uchwały 2011

Uchwały z XV sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała XV/97/11 w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Uchwała XV/96/11 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r

Uchwała XV/95/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r

Uchwała XV/94/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzyska i planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2012r

Uchwała XV/93/11 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach

Uchwała XV/92/11 w sprawie wytypowania przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Brzyska.

Uchwała XV/91/11 w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli do rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Brzyska.

Uchwała XV/90/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska

Uchwała XV/89/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r

Uchwała XV/88/11 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r

Uchwała XV/87/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/11 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 2 grudnia 2011r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 Uchwały z XIV sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr XIV/86/11 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Wróblowej na mienie komunalne.

Uchwała Nr XIV/85/11 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Brzyskach na mienie komunalne.

Uchwała Nr XIV/84/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr XIV/83/11 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

Uchwała nr XIV/82/11 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

Uchwała Nr XIV/81/11 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Uchwała Nr XIV/80/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr XIV/79/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/170/01 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 30.04.2001r w sprawie ustalenia opłat i zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XIV/78/11 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Uchwała Nr XIV/77/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIV/76/11 w sprawie wysokości stawek , zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XIV/75/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2012r.
 Uchwały z XIII sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr XIII/74/11 w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pt”Równe szanse w Gminie Brzyska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr XIII/73/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XIII/72/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Uchwała Nr XIII/71/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr XIII/70/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr XIII/69/11 w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała Nr XIII/68/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Brzyska w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr XIII/67/11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gruntów gminnych służebnością przesyłu dla przeprowadzenia sieci telekomunikacyjnej.

Uchwała Nr XIII/66/11 w sprawie opłat pobieranych za świadczenia przekraczające bezpłatne  podstawy programowe oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzyska.
 Uchwały z XII sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr XII/65/11 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr XII/64/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe Oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzyska.

Uchwała Nr XII/63/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych położonych w Błażkowej.
 Uchwały z XI sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała nr XI/62/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.
 Uchwały z X sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr X/61/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr X/60/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.
 Uchwały z IX sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr IX/59/11 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.

Uchwała Nr IX/58/11 w sprawie powołania Komisji Rozwoju i Promocji Gminy.

Uchwała Nr IX/57/11 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

Uchwała Nr IX/56/11 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Wróblowej.

Uchwała Nr IX/ 55/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Lipnicy Dolnej wieczystemu użytkownikowi.

Uchwała Nr IX/54/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała Nr IX/53/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011.Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Brzyska

uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Wróblowej.

Uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Wróblowej

Uchwała Nr VIII/50/11 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości
 
uchwała Nr VIII/49/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/48/11 w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze.
 
Uchwała Nr VIII/47/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie zmiany do Uchwały budżetowej na rok 2011.

Uchwała Nr VIII/ 45/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011r

Uchwała Nr VIII/44/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzyska.

Uchwała Nr VIII/43/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010.
 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr VII/41/11 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Brzyska wraz ze szczegółową inwentaryzacją.

Uchwała Nr VII/40/11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gruntów gminnych służebnością przesyłu dla przeprowadzenia sieci telekomunikacyjnej.
 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Brzyska.

Uchwała Nr VI/39/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Uchwała Nr VI/38/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Brzyska na lata 2011-2015.

Uchwała Nr VI/37/11 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P 2.1.2/09/15 pn. Instalacje systemów energii odnawialnej w budynku użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Uchwała Nr VI/36/11 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Błażkowej stanowiących mienie komunalne Gminy Brzyska na nieruchomość położoną w Błażkowej stanowiącą współwłasność Pana Andrzeja i Sławomira Jędrzejczyk zam. Błażkowa.

Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brzyska do podpisywania umowy o przyznanie pomocy nr 00132-6922-UM0900109/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2001-2013 oraz wystawienie weksla in blanco na jej zabezpieczenie.

Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.Uchwały z V sesji Rady Gminy Brzyska.

Uchwała Nr V/33/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr V/32/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr V/31/11 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr V/30/11 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr V/29/11 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr V/28/11 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pod tytułem „Czas na aktywność w Gminie Brzyska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr V/27/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Uchwała Nr V/26/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr V/25/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.Uchwały z IV sesji Rady Gminy Brzyska.

Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Brzyska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011r.

Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.

Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzyska i planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011r.

Uchwały Nr IV/20/11 w sprawie zarządzania wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu gminy Brzyska.

Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie użyczenia „Beskid Zielony „ Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Gorlicach nieruchomości gminnych celem wytyczenia i przeprowadzenia szlaku turystycznego.

Uchwała nr IV/17/11 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Środowiska” za okres lat 2004-2009 i sprawozdania z wykonania „Planu Gospodarki Odpadami za okres lat 2007-2009.

Uchwała Nr IV/16/11 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.

Uchwała Nr IV/15/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr IV/14/11w sprawie uchwała budżetowa na 2011r.

Uchwała Nr IV/13/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Jasielskiego na rok 2011.

Załączniki

  u_IV_13_24_2011.zip 4,59 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_V_25_32_2011.zip 1,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VI_33_39_2011.zip 3,18 MB (zip) szczegóły pobierz
  U_VII_40_42_2011.zip 415,41 KB (zip) szczegóły pobierz
  u_VIII_43_52_2011.zip 1,24 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_IX_53_59_2011.zip 3,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_X_60_61_2011.zip 391,22 KB (zip) szczegóły pobierz
  u_XI_62_2011.zip 280,17 KB (zip) szczegóły pobierz
  u_XII_63_65_2011.zip 1,19 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIII_66_74_2011.zip 4,49 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIV_75_86_2011.zip 5,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XV_87_97_2011.zip 7,63 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się