2016-11-16

Uchwały 2011

Uchwały z XV sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała XV/97/11 w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Uchwała XV/96/11 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r

Uchwała XV/95/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r

Uchwała XV/94/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzyska i planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2012r

Uchwała XV/93/11 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach

Uchwała XV/92/11 w sprawie wytypowania przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Brzyska.

Uchwała XV/91/11 w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli do rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Brzyska.

Uchwała XV/90/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska

Uchwała XV/89/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r

Uchwała XV/88/11 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r

Uchwała XV/87/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/11 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 2 grudnia 2011r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 Uchwały z XIV sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr XIV/86/11 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Wróblowej na mienie komunalne.

Uchwała Nr XIV/85/11 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Brzyskach na mienie komunalne.

Uchwała Nr XIV/84/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr XIV/83/11 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

Uchwała nr XIV/82/11 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

Uchwała Nr XIV/81/11 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Uchwała Nr XIV/80/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr XIV/79/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/170/01 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 30.04.2001r w sprawie ustalenia opłat i zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XIV/78/11 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Uchwała Nr XIV/77/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIV/76/11 w sprawie wysokości stawek , zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XIV/75/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2012r.
 Uchwały z XIII sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr XIII/74/11 w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pt”Równe szanse w Gminie Brzyska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr XIII/73/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brzyska.

Uchwała Nr XIII/72/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Uchwała Nr XIII/71/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr XIII/70/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr XIII/69/11 w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała Nr XIII/68/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Brzyska w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr XIII/67/11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gruntów gminnych służebnością przesyłu dla przeprowadzenia sieci telekomunikacyjnej.

Uchwała Nr XIII/66/11 w sprawie opłat pobieranych za świadczenia przekraczające bezpłatne  podstawy programowe oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzyska.
 Uchwały z XII sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr XII/65/11 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr XII/64/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe Oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzyska.

Uchwała Nr XII/63/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych położonych w Błażkowej.
 Uchwały z XI sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała nr XI/62/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.
 Uchwały z X sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr X/61/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr X/60/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.
 Uchwały z IX sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr IX/59/11 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.

Uchwała Nr IX/58/11 w sprawie powołania Komisji Rozwoju i Promocji Gminy.

Uchwała Nr IX/57/11 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

Uchwała Nr IX/56/11 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Wróblowej.

Uchwała Nr IX/ 55/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Lipnicy Dolnej wieczystemu użytkownikowi.

Uchwała Nr IX/54/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

Uchwała Nr IX/53/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011.Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Brzyska

uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Wróblowej.

Uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Wróblowej

Uchwała Nr VIII/50/11 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości
 
uchwała Nr VIII/49/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/48/11 w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze.
 
Uchwała Nr VIII/47/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie zmiany do Uchwały budżetowej na rok 2011.

Uchwała Nr VIII/ 45/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011r

Uchwała Nr VIII/44/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzyska.

Uchwała Nr VIII/43/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010.
 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Brzyska

Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr VII/41/11 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Brzyska wraz ze szczegółową inwentaryzacją.

Uchwała Nr VII/40/11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gruntów gminnych służebnością przesyłu dla przeprowadzenia sieci telekomunikacyjnej.
 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Brzyska.

Uchwała Nr VI/39/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Uchwała Nr VI/38/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Brzyska na lata 2011-2015.

Uchwała Nr VI/37/11 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P 2.1.2/09/15 pn. Instalacje systemów energii odnawialnej w budynku użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Uchwała Nr VI/36/11 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Błażkowej stanowiących mienie komunalne Gminy Brzyska na nieruchomość położoną w Błażkowej stanowiącą współwłasność Pana Andrzeja i Sławomira Jędrzejczyk zam. Błażkowa.

Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brzyska do podpisywania umowy o przyznanie pomocy nr 00132-6922-UM0900109/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2001-2013 oraz wystawienie weksla in blanco na jej zabezpieczenie.

Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.Uchwały z V sesji Rady Gminy Brzyska.

Uchwała Nr V/33/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr V/32/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr V/31/11 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr V/30/11 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr V/29/11 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości.

Uchwała Nr V/28/11 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pod tytułem „Czas na aktywność w Gminie Brzyska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr V/27/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Uchwała Nr V/26/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr V/25/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.Uchwały z IV sesji Rady Gminy Brzyska.

Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Brzyska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011r.

Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.

Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzyska i planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011r.

Uchwały Nr IV/20/11 w sprawie zarządzania wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu gminy Brzyska.

Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie użyczenia „Beskid Zielony „ Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Gorlicach nieruchomości gminnych celem wytyczenia i przeprowadzenia szlaku turystycznego.

Uchwała nr IV/17/11 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Środowiska” za okres lat 2004-2009 i sprawozdania z wykonania „Planu Gospodarki Odpadami za okres lat 2007-2009.

Uchwała Nr IV/16/11 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.

Uchwała Nr IV/15/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała Nr IV/14/11w sprawie uchwała budżetowa na 2011r.

Uchwała Nr IV/13/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Jasielskiego na rok 2011.

Załączniki

  u_IV_13_24_2011.zip 4,59 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_V_25_32_2011.zip 1,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_VI_33_39_2011.zip 3,18 MB (zip) szczegóły pobierz
  U_VII_40_42_2011.zip 415,41 KB (zip) szczegóły pobierz
  u_VIII_43_52_2011.zip 1,24 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_IX_53_59_2011.zip 3,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_X_60_61_2011.zip 391,22 KB (zip) szczegóły pobierz
  u_XI_62_2011.zip 280,17 KB (zip) szczegóły pobierz
  u_XII_63_65_2011.zip 1,19 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIII_66_74_2011.zip 4,49 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XIV_75_86_2011.zip 5,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XV_87_97_2011.zip 7,63 MB (zip) szczegóły pobierz