2016-12-29

Statut

Uchwała nr V/24/03
Rady Gminy Brzyska
z dnia 29 stycznia 2003r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzyska.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 art.22 art.40 ust.2 pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591 z późn. zm/

Rada Gminy w Brzyskach

Uchwala co następuje:


§ 1


Uchwala się Statut Gminy Brzyska w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2


Traci moc uchwała Nr XXVII/160/01 Rady Gminy Brzyska z dnia 22.02.2001r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzyska oraz uchwała Nr XXXIII/198/01 Rady Gminy Brzyska z dnia 31.08.2001r w sprawie zmian w Statucie gminy Brzyska.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki

  Statut Gminy Brzyska.zip 112,81 KB (zip) szczegóły pobierz