2016-11-24

Referat Ogólno – Administracyjny

Zadania referatu

a) obsługa Rady Gminy i jej organów,
b) prowadzenie spraw ogólno - administracyjnych,
c) sprawy wojskowe i obrony cywilnej,
d) sprawy oświaty

Do zadań Wydziału Oświaty należy:

1. Sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw administracyjnych, m.in. przestrzegania przez dyrektorów obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,
2. Prowadzenie spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów,
3. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Brzyska,
4. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych powołanych przez kuratora oświaty dla nauczycieli mianowanych (zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę),
5. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom – stypendiów i zasiłków,
6. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.

Stanowiska:
 Marek Biernacki - p. o. Kierownika
 Bogusława Wojdyła - Inspektor
 Barbara Nocek - Inspektor