Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Remont drogi „Do Stasiaka” na działkach nr dz. ewid. 780, 779/2, 775/4, 728/5, 774/1 w km 0+000-0+375 w miejscowości Błażkowa”  
Przedmiot zamówienia
„Remont drogi „Do Stasiaka” na działkach nr dz. ewid. 780, 779/2, 775/4, 728/5, 774/1 w km 0+000-0+375 w miejscowości Błażkowa”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Brzyska  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
jasielski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-04-17  
Data publikacji do
2018-07-08  
Termin składania ofert
2018-05-07 10:00  
Numer zgłoszenia
B.271.8.2018  

„Remont drogi „Do Stasiaka” na działkach nr dz. ewid. 780, 779/2, 775/4, 728/5, 774/1 w km 0+000-0+375 w miejscowości Błażkowa”

Zakres robót:

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1.1 Ścinanie poboczy mechanicznie grubości do 10cm, śr. szerokość 0,5m z wywozem urobku na odległość do 1km

1.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km koparka 0,25m3 grunt kategorii IV – zerwanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 6cm

1.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości, ponad 1km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych grunt kat. III-IV samochód 5-10t

1.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3cm – wykonanie złącza

1.5 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 1cm – wykonanie złącza

2. Likwidacja przełomów

2.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km koparka 0,60m3 grunt kategorii III, samochód 5-10t. – wykonanie koryta

2.2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości, ponad 1km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych grunt kat. III-IV samochód 5-10t

2.3 Kalkulacja własna – ułożenie geowłókniny na dnie koryta

2.4 Podbudowy z kruszyw pospółka, warstwa dolna gr. warstwy, po zagęszczeniu 20cm – grubość 15cm (krotność 0,75)

2.5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15cm

2.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości – 5cm (krotność 5)

3. Wzmocnienie nawierzchni siatką

3.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona - nawierzchnia z bitumu i kruszywa łamanego

3.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

3.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4cm – warstwa profilowa gr 2cm na odcinku wzmacnianym siatką (krotność 0,5) 

3.4 Ułożenie siatki z włókna szklanego do wbudowania w nawierzchni bitumicznej, wytrzymałość 50x50kN

4. Nawierzchnie

4.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 4cm – gr. 6cm (krotność 1,5)

4.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

4.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubość 3cm

4.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna dodatek za każdy 1cm grubość warstwy

4.5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10cm gr. 9cm

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej (załączniki nr 7 do SIWZ).

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 139,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ B.271.8.2018.docx 140,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 1 - formularz oferty.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 2 - oswiadc...tepowania.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 4 - wykaz robot.docx 19,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 3 - oswiadc...epowaniu.docx 19,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 5 - wzór umowy.docx 43,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 6 - oswiadc...pitalowa.docx 20,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 7 dokument...echniczna.pdf 3,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z sesji ...cia ofert.pdf 249,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie grupa ...pitalowa.docx 20,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor...ej oferty.pdf 261,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O UDZIE...MÓWIENIA.pdf 63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się