2020-06-16

Powszechny spis rolny 2020

Wójt Gminy Brzyska – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
w powszechnym spisie rolnym w 2020r.


      Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Brzyska.
Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.


Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1)    być pełnoletnim,
2)    zamieszkiwać na terenie Gminy Brzyska,
3)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5)    nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dodatkowe umiejętności:
1)    posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
2)    praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
3)    pełna sprawność fizyczna,
4)    komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
5)    obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
6)    posiadanie prawo jazdy kat. B.


Informacje ważne dla osób składających oferty:
1)    kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2)    rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1)     Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
a)     imienia i nazwiska,
b)     adresu zamieszkania,
c)     telefonu,
d)    adresu email.


2)    Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie
w załączeniu).
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1, z dopiskiem: "Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020r." (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Uwaga!
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

PSR2020

Załączniki

  Spis rolny .pdf 520,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgloszenie_kandydat...e_pkt_1-4.pdf 179,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacje_dotyczą...owych (1).pdf 193,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_pkt_6-11.pdf 180,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf 273,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  psr2020.jpg 1,18 MB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się