Lista artykułów

Nazwa artykułu
Analiza
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Brzyska za 2017r.
27.04.2018 więcej
Informacja
Informacja Wójta Gminy Brzyska o gospodarowaniu
odpadami komunalnymi w 2017r.
27.04.2018 więcej
Program
Program usuwania wyrobów zawierających azbest.
13.03.2018 więcej
Wykaz
Wykaz podmiotów wpisanych oraz wykreślonych z Rejestru
Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
26.09.2017 więcej
Analiza
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Brzyska za 2016r.
28.04.2017 więcej
Informacja
Informacja Wójta Gminy Brzyska o gospodarowaniu odpadami
komunalnymi w 2016.
28.04.2017 więcej
Rejestr
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
20.12.2016 więcej