DRUKUJ
2020-02-07

Uchwały 2020

Uchwały XXI sesja
 
Uchwała  Nr XXI/126/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
Uchwała  Nr XXI/127/20 w sprawiezatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2019r.
Uchwała  Nr XXI/128/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2019 r.
Uchwała  Nr XXI/129/20 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
 
Uchwały XX sesja
 
Uchwała  Nr XX/116/20 w sprawie zmian do budżetu gminy
Uchwała Nr XX/117/20  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Brzyskach.
Uchwała Nr XX/118/20 w sprawie  zatwierdzenia rapotu ekonomiczno -finansowego SPZOZ w Brzyskach.
Uchwała Nr XX/119/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GCKICZ w Brzyskach za 2019 r.
Uchwała Nr XX/120/20 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę drogi gminnej.
Uchwała Nr XX/121/20 w sprawie rozpatrzenia petycji.
Uchwała Nr XX/122/20 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Brzyska na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XX/123/20 w sprawie przystąpienia  do Projektu ,,Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uchwała Nr XX/124/20 w sprawie przystąpienia do Projektu ,,Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uchwała Nr XX/125/20 w sprawie zakupu nieruchomości przez Gminę Brzyska należących do prywatnego właściciela położonej w Kłodawie na cele komunalne.
 
 
Uchwały XVI sesja
 
Uchwała Nr XVI/102/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia umowy dzierżawy słupów oświetleniowych i umowy najmu lamp będących własnością PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie w latach 2020-2030.
Uchwała Nr XVI/101/20 w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej Gminy Brzyska.
Uchwała Nr XVI/100/20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 6 grudnia 2019r.
Uchwała Nr XVI/99/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
Uchwała Nr XVI/98/20 w sprawie uzupełnienia składu komisji Finansowo-budżetowej.
Uchwała Nr XVI/97/20 w sprawie uzupełnienia składu komisji Socjalnej.
Uchwała Nr XVI/96/20 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju i Promocji Gminy.
Uchwała Nr XVI/95/20 w sprawie wysokości diet radnych.
Uchwała Nr XVI/94/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzyska w 2020r.
Uchwała Nr XVI/93/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie gminy Brzyska.
Uchwała Nr XVI/92/20 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Uchwała Nr XVI/91/20 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn.”Nowe szanse, lepsza przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.
 
Uchwały XV sesja
 
Uchwała Nr XV/90/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020r.
Uchwała Nr XV/89/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2020r.
Uchwała Nr XV/88/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Uchwała Nr XV/87/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2020-2025.
Uchwała Nr XV/86/20 Uchwała Budżetowa na 2020r.