2017-05-09

Zarządzenia 2017

 

Zarządzenie nr 27/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok.        

 

Zarządzenie nr26/2017 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do sprzedaży.        

 

Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017r.       

 

Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Gminy Brzyska.        

 

Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do Gminy Brzyska.         

 

Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 r.       

 

Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego nr 13.271.1.2017       

 

Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Brzyska w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.        

 

Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.        

 

Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.       

 

Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2017r.       

 

Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.       

 

Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie instrukcji postępowania przy doręczaniu przesyłek  własnych Urzędu Gminy Brzyska, Rady Gminy Brzyska na terenie Gminy Brzyska.        

 

Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Brzyska w 2017 roku.        

 

Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska W 2017r.        

 

Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Brzyska darowizny nieruchomości.        

 

Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego       

 

Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Brzyska.        

 

Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie  określenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Brzyska; planu finansowego zadań zleconych; planów finansowych wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych  zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych; wielkości dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę.       

 

Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Brzyska.       

 

Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie szkolenia obronnego Gminy Brzyska.       

 

Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.       

 

Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie powołania Komisji do weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji przystąpienia do projektu pod nazwą: „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.        

 

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem wyposażenia Domu Ludowego w Błażkowej.       

 

Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat  za wynajem wyposażenia Domu Ludowego w Kłodawie.       

 

Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa sali gimnastycznej przy SP w Brzyskach Projekt pn.. „Poprawa dostępności i jakości systemu edukacji w szkołach na terenie gminy Brzyska” – nr RPPK.06.04.03.18-0075/15.       

 

Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Brzyska.

Załączniki

  Zarządzenia 1-10 2017 9,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 11-20 2017 16,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenia 21-31 2017 11,84 MB (zip) szczegóły pobierz