2017-02-07

Uchwały 2017

Uchwały XXIV sesja.

Uchwała nr XXIV/173/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXIV/172/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Uchwała nr XXIV/171/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.

Uchwała nr XXIV/170/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.

Uchwała nr XXIV/169/17 w sprawie Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

Uchwała nr XXIV/168/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016r.Uchwały XXIII sesja.


Uchwała nr XXIII/167/17 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXI/155/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 marca 2017r.


Uchwały XXII sesja.


Uchwała nr XXII/166/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej w Kołaczycach, Gmina Kołaczyce nr ewid.1358 stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXII/165/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz spadkobierców byłej właścicielki nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnicy Dolnej, Gmina Brzyska nr ewid.227/3, 227/5 stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXII/164/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn.”Integracja społeczna w gminie Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXII/163/17 w sprawie utworzenia Zespołu szkolno-przedszkolnego w wróblowej.

Uchwała nr XXII/162/17 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach.

Uchwała nr XXII/161/17 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Błażkowej.

Uchwała nr XXII/160/17 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w wróblowej w Przedszkolu w wróblowej.

Uchwała nr XXII/159/17 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w przedszkolu w Brzyskach.

Uchwała nr XXII/158/17 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana wyszyńskiego w Błażkowej w Przedszkolu w Błażkowej.


Uchwały XXI sesja.

Uchwała nr XXI/157/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2017r.

Uchwała nr XXI/156/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Błażkowej nr ewid.1311/9 stanowiącej własność Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXI/155/17 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017-2023.

Uchwała nr XXI/154/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XXI/153/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie projektu pn.”Głęboka Modernizacja Energetyczna Budynków Użyteczności Publicznej na terenie gminy Brzyska” /SP i Gimnazjum w Błażkowej i DL w Kłodawie/.

Uchwała nr XXI/152/17 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XXI/151/17 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.


Uchwały XX sesja.


Uchwała nr XX/150/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XX/149/17 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała nr XX/148/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska w miejscowości wróblowa i Dąbrówka „wróblowa”.


Uchwały XIX sesja.


Uchwała nr XIX/147/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a Gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XIX/146/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XIX/145/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2017r.

Uchwała nr XIX/144/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

Uchwała nr XIX/143/17 w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy na 2017r.

Załączniki

  u_XIX_143_147_2017.zip 14,32 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XX_148_150_2017.zip 3,59 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXI_151_157_2017.zip 23,35 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXII_158_166_2017.zip 25,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIII_167_2017.zip 25,24 MB (zip) szczegóły pobierz
  u_XXIV_168_173_2017.zip 1,65 MB (zip) szczegóły pobierz