2017-03-27

Rozpoznanie cenowe

Rozpoznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (Dz. U. 2015. poz. 2164 z późn.zm.) oraz regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

 

Projekt oraz budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej „Krzemyk” w miejscowości Brzyska

Zakres prac:

a) dokumentacja:

-wystąpienie o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zgłoszenie robót oraz pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgód na wejście w teren,

-wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej „Krzemyk” w miejscowości Brzyska,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) budowa linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego:

-montaż 8 opraw oświetleniowych na słupach nr. 53/10 (2 oprawy), 45/10 (1 oprawa), 43/10 (1 oprawa), 42/10 (1 oprawa), 1/10 (1 oprawa), 19/X (1 oprawa), 20/X (2 oprawy) w miejscowości Brzyska przy drodze gminnej „Krzemyk” wraz z osprzętem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami

Termin wykonania usługi: 30.06.2017r

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.03.2017r. godz. 11:00 pok. nr 16 w formie: osobistej lub listownej na adres Urząd Gminy Brzyska 38-212 Brzyska 1 (z dopiskiem: „Oferta cenowa. Nie otwierać przed 30.03.2017r. godz. 11.00”)

Załączniki

  oferta cenowa.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  WZÓR UMOWY.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zaproszenie do skł...wietlenie.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz